Szukaj
Close this search box.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt logistyczny ?

26 września 2022
Entra Group » Dlaczego warto przeprowadzić audyt logistyczny ?

Optymalizacja przedsiębiorstwa wymaga analitycznego podejścia w stosunku do wielu sfer jego działalności. Profesjonalny audyt logistyczny pozwala na kompleksową analizę oraz ocenę stanu organizacji w zakresie jej procesów logistycznych. Dzięki niemu można zidentyfikować istniejące niedoskonałości, które są przyczyną występujących nieefektywności. Weryfikacja poszczególnych działów firmy pod kątem odbywających się w nich procesów logistycznych jest podstawą do eliminacji nieprawidłowości oraz podjęcia działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania zakładu.

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy m.in.: na czym polega audyt logistyczny przedsiębiorstwa, z jakich etapów się składa oraz co można zyskać na jego przeprowadzeniu.

Na czym polega audyt logistyczny?

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego jest badaniem, które polega na analizie oraz ocenie tego, w jakim stopniu rzeczywista jakość, sprawność i efektywność systemu logistycznego w firmie oraz towarzyszące mu wyniki są zgodne z planowanymi ustaleniami, a także zasadami zawartymi w regulaminach i procedurach. Specjaliści przeprowadzający audyt precyzyjnie weryfikują takie kwestie jak m.in.:

 

 • zgodność stanu realizacji procesów logistycznych z założeniami,
 • możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów związanych np. z kosztami czy jakością obsługi klienta,
 • zgodność informacji posiadanych przez kadrę zarządzającą na temat funkcjonowania procesów logistycznych z ich stanem rzeczywistym.

 

Audyt logistyczny to przykład skutecznego narzędzia, które pozwala na skonfrontowanie deklaracji i założeń ze stanem faktycznym. Umożliwia wskazanie niedoskonałości obecnie funkcjonującego modelu logistycznego oraz zaproponowanie zmian niezbędnych do jego optymalizacji pozwalającej na realizację celów. Podczas analizy bierze się pod uwagę szereg występujących problemów, w tym tych związanych z kwestiami technicznymi, czynnikami zewnętrznymi czy pojawianiem się tzw. wąskich gardeł oraz punktów krytycznych w procesach logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Jakie obszary podlegają audytowi logistycznemu?

Audyt logistyczny w firmie produkcyjnej może obejmować różne obszary jej działalności. Wśród obszarów, które mogą podlegać audytowi logistycznemu, wyróżnia się m.in.:

 

 • magazynowanie,
 • dystrybucję,
 • intralogistykę,
 • zarządzanie zasobami,
 • outsourcing.

 

Jakie aspekty powinien analizować i oceniać audyt logistyczny? Jedną z podstawowych kwestii, na jakich powinien się skupiać, są koszty, które mają fundamentalne znaczenie dla działalności organizacji. Istotne jest wypracowanie rozwiązań, które umożliwią skuteczne obniżenie lub racjonalizowanie tychże kosztów. Innymi istotnym elementem audytu logistycznego jest ocena i analiza wykorzystania zapasów, a także jakość obsługi oraz satysfakcja klientów.

W kontekście audytu należy wspomnieć także o umiejętnym doborze wskaźników logistycznych. Dzięki nim możliwe jest odpowiednie monitorowanie procesów oraz zarządzanie nimi w taki sposób, aby ich optymalizacja była realizowana zgodnie z planem. Właściwy dobór wskaźników oraz dobry system raportowy pozwalają na sprawną identyfikację problemów związanych z procesami logistycznymi – wąskich gardeł czy niepożądanych zdarzeń.

Etapy audytu logistycznego

Aby audyt logistyczny w przedsiębiorstwie spełnił stawiane przed nim zadania, każdy jego etap musi zostać przeprowadzony profesjonalnie i z należytą starannością. Z jakich etapów składa się audyt logistyczny? W ogólnym ujęciu można go podzielić na kilka etapów, w ramach których realizuje się po kolei rozmaite zadania.

 

 1. Opracowanie założeń audytu oraz sformułowanie jego celów.
 2. Zbieranie wszelkich danych na temat aktualnego stanu firmowej logistyki.
 3. Opracowywanie danych oraz ocena procesów logistycznych w organizacji.
 4. Sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje i zalecenia, które mają na celu usprawnienie logistyki badanych obszarów przedsiębiorstwa.

 

W celu wyjaśnienia tego, jak krok po kroku może przebiegać audyt w firmie produkcyjnej, posłużymy się przykładem autorskiej koncepcji optymalizacyjnej Entra Group w obszarze intralogistyki.

1. Ustalenie celów audytu

Na tym etapie formułowana jest m.in. metodologia wyznaczania wskaźnika kosztów w obszarze projektu oraz wyznaczani są koordynatorzy po obu stronach, w celu skutecznej realizacji działań.

 

2. Weryfikacja kosztów logistyki wewnętrznej

W ramach tego etapu kluczowe jest zrozumienie struktury kosztowej, a także weryfikacja jej poszczególnych elementów oraz przypisanie im odpowiednich procesów.

 

3. Inwentaryzacja procesów

Ten etap zaczyna się od wizji lokalnej oraz spotkania, w ramach którego dochodzi do inwentaryzacji procesów i podziału na mniejsze operacje składowe. Następnie operacje grupuje się na podstawie zbliżonych, charakterystycznych cech oraz opracowuje się matrycę specyfiki procesów i ich operacji składowych. Etap wieńczy weryfikacja obecnie stosowanych wskaźników efektywności procesów.


4. Inwentaryzacja infrastruktury

W oparciu o inwentaryzację przypisuje się sprzęt wykorzystywany do realizacji procesów transportu wewnętrznego. Wszystkie grupy sprzętowe zostają określone pod względem parametrów, a także przeanalizowane pod kątem występujących anomalii. Realizowana jest wstępna analiza infrastruktury biorąca pod uwagę m.in. poziom wykorzystania zasobów.

 

5. Weryfikacja systemu rozliczeń kosztów

W jej ramach sprawdza się dokładnie obecny system rozliczeń z dostawcami usług logistycznych. W przypadku zasobów własnych zwraca się uwagę na te same aspekty, jednak w kontekście procesów wewnętrznych firmy.

 

6. Analiza przepływów materiałowych

Na tym etapie wykonuje się analizę statystyk każdej operacji w ramach zinwentaryzowanych procesów. Określa się mechanizmy zarządzania oraz konieczne zmiany w stosunku do obecnych i planowanych wolumenów produkcyjno-logistycznych.7. Analiza czasów realizacji operacji

Przeprowadzana jest weryfikacja dostępnych danych niezbędnych do oceny efektywności transportu wewnętrznego. Sprawdzane są realne czasy realizacji poszczególnych operacji i z tymi wynikami porównuje się przyjęte standardy.

8. Optymalizacja procesów

W ramach tego etapu identyfikuje się działania optymalizacyjne dla procesów, wykonuje się mapy tych procesów oraz określa mierniki efektywności. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie nowych ustaleń dla operacji oraz procesów, a także rekomendacja rekomendacje zmian w procesach powiązanych.

 

9. Przemysł 4.0 w procesach intralogistyki

Analiza możliwości oferowanych przez rozwiązania Przemysłu 4.0 w kontekście procesów intralogistyki w firmie, m.in. monitoring on-line wybranych środków transportu wewnętrznego dla identyfikacji poziomu wykorzystania oraz zgodności realizowanych tras ze zdefiniowanymi procesami.

10. Definiowanie projektów optymalizacyjnych

Konieczna jest realizacja warsztatów dla propozycji optymalizacji każdego z obszarów objętych analizą. Definiowane oraz akceptowane są cele, harmonogramy oraz zasoby projektowe, zarówno dla koordynacji całego programu optymalizacyjnego, jak i indywidualnych inicjatyw.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu logistycznego

Audyt logistyczny zapewnia zlecającemu go przedsiębiorstwu wiele przydatnych informacji. Jedną podstawowych korzyści, które z niego płyną, jest możliwość rzetelnej analizy i oceny stanu procesów logistycznych w organizacji w kontekście pierwotnych założeń. Konsekwencją tych działań jest identyfikacja występujących błędów oraz wskazanie problemów, które mogą wpływać na powstawanie niedoskonałości. Ta wiedza stanowi ogromną wartość, ponieważ umożliwia wypracowanie zaleceń, których wdrożenie usprawni logistykę przedsiębiorstwa do takiego stopnia, aby była w stanie pozwolić firmie na osiągnięcie zakładanych celów.

Wykonanie audytu logistycznego stanowi pierwszy krok do optymalizacji logistyki w przedsiębiorstwie. Przynosi to wymierne korzyści, takie jak m.in.:

 

 • obniżenie kosztów,
 • poprawa jakości obsługi klienta,
 • przyspieszenie przepływu towarów,
 • lepsze dopasowanie i wykorzystanie zasobów logistycznych.

 

Wniosek jest prosty: audyt logistyczny to przykład procesu, jaki powinien zagościć w życiu firmy produkcyjnej, która chce się sukcesywnie rozwijać.

Podsumowanie

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego jest sposobem na skuteczne przyjrzenie się procesom logistycznym w firmie. Pozwala zestawić założenia ze stanem faktycznym oraz zgromadzone informacje o wynikach z twardymi danymi. Dzięki temu można ustalić, gdzie popełniane są błędy oraz z czego wynikają powtarzające się problemy w procesach logistycznych w organizacji. Audyt logistyczny składa się jednak nie tylko z części analitycznej, ale także doradczej, w ramach której rekomenduje się odpowiednie rozwiązania, dzięki którym optymalizacja procesów logistycznych w firmie stanie się faktem.

Jako Entra Group przeprowadzamy profesjonalne audyty logistyczne, które pozwalają na opracowanie Skutecznej Organizacji Logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Oferujemy także szereg innych usług, np. wykorzystujemy narzędzia optymalizacji produkcji do usprawnienia związanych z nią procesów. Opracowaliśmy autorski Model by Entra, w którego skład wchodzą trzy komplementarne produkty:

 

 

Oferta Entra Group jest skierowana do Klientów, których interesuje optymalizacja procesów w zakładzie produkcyjnym. Dzięki skorzystaniu z naszych usług organizacja z czasem osiągnie etap, na którym będzie funkcjonować zgodnie ze standardami Przemysłu 4.0.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor:

Sławomir Łysik

Wiceprezes Zarządu

T. +48 601 735 999
slawomir.lysik@entra-group.eu

Udostępnij:

Zobacz inne publikacje