Szukaj
Close this search box.

Model by Entra > Fit Factory >

Efektywna Organizacja Produkcji

Znaczenie organizacji produkcji dla całej organizacji, wpływ na inne obszary i rodzaj tego wpływu

Firma to zawsze system naczyń połączonych, w którym produkcja musi mieć wpływ na działanie organizacji – zarówno finansowy, jak i operacyjny. Dobrze zorganizowana produkcja to: relatywnie niskie koszty, dostawy zgodne z harmonogramem, właściwa jakość, satysfakcja klientów docelowych, ale i wewnętrznych – zoptymalizowane koszty logistyki, możliwość optymalizacji łańcucha dostaw, niskie koszty obsługi klienta. Zła organizacja produkcji to… mnóstwo problemów.

Dobrze zorganizowana produkcja to zawsze pochodna dojrzałości organizacji jako całości, część systemu, gdzie cele strategiczne kaskadowane są w sposób logiczny i precyzyjny jako zadania poszczególnych obszarów.
Produkcja jest najczęściej procesem złożonym. Składa się z wielu następujących po sobie, ale i równoległych sekwencji działań, wymagających koordynacji zasobów ludzkich, dostępności maszyn i surowców. Wszelkie zakłócenia tego procesu, odstępstwa od planu produkcji są źródłem strat. Dlatego też Efektywna Organizacja Produkcji stanowi bazę do zapewnienia jej rentowności. W naszym ujęciu, zadania, na których powinna skupiać się Organizacja Produkcji, to:
 1. Efektywna organizacja pracy załogi, a w szczególności:

  a) budowanie kompetencji nadzoru produkcji – osób mających bezpośredni wpływ na produkcję (brygadzista, mistrz, kierownik) i rozumienia celów organizacji oraz swojej roli w strukturze zarządzania, przygotowania do roli skutecznego lidera, odpowiedniego kierowania zespołami roboczymi, promowania kultury pracy opartej na kooperacji;

  b) wzmacnianie kompetencji pracowników produkcji – precyzyjnego rozumienia swoich zadań, rozwój proaktywnej postawy pracowników w ramach przyznanych kompetencji, rozumienia celów produkcji w ujęciu szerszym niż perspektywa danego stanowiska.

 2. Budowa kultury organizacji wspierającej eliminację strat w obszarze Produkcji i procesach supportujacych poprzez ujednolicenie i upowszechnienie wśród pracowników rozumienia pojęć „strata” (wszystko, co zbędne), wzmacnianie oddolnych inicjatyw załogi w zakresie przeciwdziałania stratom oraz redukowania kosztów produkcji
 3. Poprawa komunikacji i przepływu informacji na produkcji poprzez ustalenie i wdrożenie standardów wymiany informacji i wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia, zapewnienie im na wszystkich szczeblach organizacji informacji niezbędnych do optymalnego wykonywania swoich obowiązków
 4. Wprowadzenie kultury zarządzania przez fakty, w oparciu o wskaźniki zbudowane na bazie automatycznie mierzonych i raportowanych danych. Skrócenie procesów decyzyjnych tak, aby możliwa była szybka i adekwatna reakcja na zmieniające się czynniki wpływu

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy nadzór produkcji zawsze działa wg planu i skutecznie go realizuje?
Czy nadzór produkcji wie dokładnie, na jakim etapie jest obecnie realizowane zlecenie produkcyjne?
Czy zdarza się, że pracownicy nie wiedzą, co powinni robić?
Czy pracownicy wszystkich szczebli wiedzą, jakie są przyczyny strat firmy?
Czy zdarzają się kłótnie między pracownikami? Czy nadzór produkcji radzi sobie z tego rodzaju incydentami?
Czy dokładnie wiadomo, czym jest dla nas efektywna produkcja? Jakimi wskaźnikami jest mierzona? Jakie poziomy wskaźników są optymalne?
Czy czujesz, że przydałaby Ci się pomoc w lepszej organizacji produkcji?
Czy potrafisz odkrywać i wykorzystywać potencjał poprawy produkcji w Twojej firmie?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Nieefektywna praca nadzoru produkcji
 • Konflikty na linii nadzór – pracownicy i między pracownikami
 • Brak standardów oceny efektywności, zwłaszcza na poziomie zespołów roboczych
 • Pracownicy nie wiedzą dokładnie, co mają robić, czego się od nich oczekuje
 • Brak zrozumienia rodzajów strat, możliwości ich identyfikacji i skutecznej prewencji
 • Brak efektywnego przepływu informacji wewnątrz produkcji i w relacji z innymi obszarami
 • Brak wiedzy o tym, jak efektywna jest produkcja
 • Brak obiektywnych metod opisania efektywności produkcji, brak wskaźników, brak automatycznego systemu poboru danych
 • Niemożność sprawnego zarządzania w sytuacji braku standardów, danych i narzędzi umożliwiających szybkie i skuteczne reagowanie na odchylenia od planu produkcji.

Jakie działania realizujemy?

Wdrażając usprawnienia Organizacji Produkcji koncentrujemy się na tworzeniu kultury organizacji budującej zaangażowanie. Tylko ludzie przygotowani do zadań, pracujący w klimacie otwartości i wzajemnego wsparcia oraz wspólnoty celu działają naprawdę efektywnie. Dążymy więc do precyzyjnego określeniu ról wszystkich uczestników procesu, co zapobiega konfliktom kompetencyjnym, a twórczą aktywność załogi kierujemy na obszary, w których daje ona pożądane efekty (redukcję strat, racjonalizację operacji), nie naruszając jednocześnie ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa procesów zasad. Poprzez proaktywną postawę i sprawną komunikację pracowników, połączoną z dobrze funkcjonującym systemem zarządzania za pomocą wskaźników, jesteśmy w stanie skutecznie identyfikować miejsca powstawania strat i obszary największego potencjału usprawnień, a następnie zamieniać je na znaczące oszczędności dla firmy.

Szczegółowy plan w zakresie efektywnej organizacji produkcji

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Audyt Nadzoru Produkcji Akademia Skutecznego Lidera Rozwój umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji przez liderów produkcji Szybka i efektywna komunikacja bez barier narzędziowych, merytorycznych, kulturowych i geograficznych (rozproszenie zasobów). Umiejetności adaptacjne ludzi i narzędzi do nowych sytuacji
Ocena Organizacji Zespołów Roboczych Organizacja systemu Zespołów Roboczych Rozwój autonomiczności Zespolów Roboczych

Implementacja narzędzi samonadzoru zespołów
Wysoki poziom rozwoju personelu w zakresie ownership i empowerment (Able, Allowed, Willing, Accountable)
Ocena eliminacji Strat w organizacji Wprowadzenie analizy Strat i marnotrawstwa w kluczowych obszarach Rozwój narzędzi i rozszerzanie zakresu działań na rzecz eliminacji Strat w ramach systemu Ciągłego Doskonalenia Automatyczny pomiar, identyfikacja i możliwość ograniczania 90% Strat (zależnie od branży)

Wykorzystanie narzędzi Big Data i AI do identyfikacji nowych typów Strat
Audyt Komunikacji i Przepływu Informacji Budowa procesów Komunikacji i Przepływu Informacji Automatyzacja obiegu Informacji w oparciu o narzędzia workflow’owe Pełna automatyzacja zintegrowanego systemu wymiany Informacji w firmie.

Wykorzystanie dedykowanych narzędzi social media do Komunikacji Wewnętrznej
Audyt systemu Wskaźników Produkcyjnych Wprowadzenie wskaźnika OEE jako podstawowego narzędzia poprawy efektywności Kompleksowe zarządzanie przez Wskaźniki umożliwiające optymalizację kosztów (czas, surowce, koszty osobowe itd.) Zarządzanie efektywnością procesu produkcyjnego poprzes systemy eksperckie oraz narzedzia Big Data i AI.

Dlaczego warto optymalizować Organizację Produkcji?

Typowe efekty poprawy Organizacji Produkcji:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny