Szukaj
Close this search box.

Model by Entra > Flow Factory >

Efektywne Magazyny

Znaczenie Efektywnych Magazynów w skali Organizacji

W dzisiejszych czasach kwestie takie jak automatyzacja magazynu czy rozwój kompetencji jego personelu odgrywają bardzo ważną rolę w procesie optymalizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego. Umiejętne zarządzanie i monitorowanie tej sfery działań organizacji pozwala na minimalizację kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych względem klientów. Optymalizacja procesów magazynowych wymaga odpowiedniego know-how i rzetelnej, wielopoziomowej pracy. Jako Entra Group pomagamy firmom produkcyjnym stworzyć procedury zarządzania magazynem, które pozwalają na jego wydajne i opłacalne funkcjonowanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dlaczego efektywne magazyny stanowią klucz do sukcesu firm produkcyjnych?

Efektywne Magazyny pełnią przede wszystkim rolę bufora, który pozwala zamortyzować różnicę w czasie między zakończeniem produkcji a przekazaniem towaru klientowi, a także skonfigurować zamówienie zgodnie z potrzebami klienta. To, jak istotna jest optymalizacja stanów magazynowych oraz innych kwestii w tym obszarze, rośnie proporcjonalnie do długości procesu produkcyjnego i możliwości planowania sprzedaży konkretnego wyrobu.

Usprawnienie procesów magazynowych ma za zadanie sprawienie, aby wysyłka dla klienta była przygotowywana szybko i zgodnie z jego oczekiwaniami. W przypadku efektywnych magazynów właściwe przechowywanie nadal jest istotne, bo wiele towarów wymaga odpowiednich warunków, ale coraz bardziej liczy się dostępność, a nawet sama informacja o dostępności. Duże znaczenie ma także redukcja liczby operacji prowadzących do wydania towaru. Aby przy rosnącym wolumenie obrotów magazynowych nie rosły równie szybko same magazyny, konieczna jest precyzyjna optymalizacja zasobów magazynowych oraz szeregu innych aspektów związanych z jego funkcjonowaniem.  

Optymalizacja procesów magazynowych w Modelu by Entra

Proponowany przez nas Model by Entra obejmuje wielopłaszczyznową optymalizację procesów magazynowania. W jego ramach realizowany jest szereg działań przedstawionych poniżej.


 1. Optymalizacja Layoutu Magazynu – rozumiana jako najlepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej dla zagwarantowania wyższej przepustowości oraz takiej organizacji pracy, która poprawia bezpieczeństwo zarówno ludzi, towarów, jak maszyn i urządzeń.
 2. Poprawa efektywności podstawowych procesów magazynowych – skrócenie czasu, liczby operacji koniecznych do przyjęcia, wydania i składowania towarów oraz kompletacji zamówień. Ponadto wdrożone zostają standardy zarządzania towarami objętymi kwarantanną oraz składowania wyrobów niezgodnych.
 3. Rozwój podstawowych kompetencji personelu magazynowego – obejmuje on takie zagadnienia jak: znajomość i przestrzeganie procedur, zrozumienie znaczenia planowania operacji magazynowych, umiejętność wykorzystania potencjału systemów IT w magazynach oraz umiejętności zarządcze nadzoru.
 4. Optymalizacja zasobów magazynowych poprzez dostosowanie ich w pełni do kluczowych zadań magazynu, w tym: stan osobowy i zapewnienie wymaganych kompetencji, urządzenia oraz środki transportu wewnętrznego odpowiadające asortymentowi towaru, powierzchnia.
 5. Wdrożenie bazowych systemów zarządzania magazynem – WMS, a także modułów magazynowych ERP, które skracają czas realizacji operacji magazynowych,
 6. Organizacja pracy magazynu w oparciu o podstawowe narzędzia Lean.


Z naszych usług korzystają klienci, których interesuje nie tylko usprawnienie procesów magazynowych, ale również innych obszarów organizacji. Profesjonalnie zajmujemy się także takimi zagadnieniami jak m.in. optymalizacja procesów produkcyjnych oraz Skuteczne Planowanie Operacyjne.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jaki jest poziom zgodności inwentaryzacji?
Jak często nie można czegoś znaleźć?
Jak często wysyłki nie są przygotowane na czas?
Czy zdarzają się reklamacje klientów z winy magazynu?
Czy reklamacje ilościowe stanowią problem?
Czy zdarzają się kolejki przed magazynem?
Jak często zdarzają się przypadki uszkodzenia towaru lub infrastruktury?
Czy w tym roku miały miejsce incydenty BHP, wypadki?
Czy magazyn funkcjonuje efektywnie i sprawnie?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 1. Niezgodność ewidencji stanu magazynowego ze stanem rzeczywistym
 2. Błędy w kompletacji, źle przygotowane wysyłki
 3. Niewłaściwa priorytetyzacja zamówień
 4. Niefunkcjonalny layout magazynu (bałagan, operacje kolidują ze sobą, incydenty bezpieczeństwa, konieczność wielokrotnego uzgadniania powtarzalnych czynności)
 5. Słabe planowanie – kumulacja zamówień – ilość operacji w czasie przekraczająca możliwości zasobów
 6. Zniszczenia i uszkodzenia towaru
 7. Uszkodzenia infrastruktury
 8. Niedopasowane do potrzeb funkcjonalności systemów informatycznych
 9. Wiedza o magazynie dostępna tylko 1 osobie/małej grupie (brak obiektywnych danych)
 10. Brak integracji systemu magazynu z systemem finansowym i produkcji
 11. Braki kompetencyjne personelu (vs wyspecjalizowany sprzęt i systemy)
 12. Niezgodność podstawień z awizacjami, blokowanie operacji w magazynie
 13. Wysoki udział operacji ad hoc, zbyt mały udział działań planowanych

Jakie działania realizujemy?

W procesie optymalizacji magazynu koncentrujemy się na jego usługowej roli wobec Logistyki i innych interesariuszy. Jako główne zadanie postrzegamy uzyskanie sprawności pozwalającej sprostać wymaganiom standardowym (czas i jakość operacji), ale także poprzez dobre planowanie i alokację zasobów bycie przygotowanym na zwiększającą się okresowo skalę operacji. Analizując procesy magazynowe – w pierwszej kolejności szukamy możliwości skracania czasu operacji, w tym czasu kompletacji oraz skutecznej jej kontroli, gdyż kontrola ta w praktyce okazuje się często niewystarczająca, a konsekwencje złej kompletacji są dotkliwe zarówno kosztowo, jak i wpływają negatywnie na reputację, a w skrajnych przypadkach skutkują utratą klientów.

Szczegółowy plan w zakresie efektywnych magazynów

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Ocena Layoutu Magazynu Optymalizacja Layoutu Magazynu dla zagwarantowania jego wyższej przepustowości Wykorzystanie klasyfikacji produktowych w zarządzaniu przepływem materiałów

Optymalizacja funkcjonującego systemu sieci magazynów
Automatyzacja procesów magazynowych
Ocena procesów magazynowych Poprawa efektywności podstawowych procesów magazynowych (przyjęcia, wydania i składowania) Pełne zarządzanie procesowe w magazynie Wdrożenie zaawansowanych technologii w procesach podstawowych
Ocena kompetencji personelu magazynowego Rozwój podstawowych kompetencji personelu magazynowego Rozwój kompetencji presonelu pod kątem wykorzystania nowych technologii i systemów

Rozwój umiejętności kadry zarządzającej
Rozwój kompetencji personelu w zakresie konfiguracji funkcjonalności i pod kątem działania w warunkach magazynu autonomicznego
Ocena zasobów magazynowych Optymalizacja posiadanych zasobów magazynowych Efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi Wdrożenie funkcjonalności systemowych pozwalających na bilansowanie zapotrzebowania na zasoby wg planowanych zleceń
Ocena systemów wspierających zarządzanie magazynem Wdrożenie bazowych systemów zarządzania magazynem (WMS, moduły magazynowe ERP) skracających czas realizacji operacji magazynowych Rozwój systemów informatycznych wspierających zarządzanie pracą magazynu Magazyny autonomiczne

Zastosowanie technik AI do sterowania przepływami od dostawców

Pełna digitalizacja procesów magazynowych
Lean w magazynie Organizacja pracy magazynu w oparciu o podstawowe narzędzia Lean Rozwój efektywności organizacji pracy magazynu Rozwój Lean w magazynie w oparciu o zaawansowane narzędzia.

Dlaczego warto optymalizować funkcjonowanie Magazynów?

Typowe efekty optymalizacji Magazynów w Modelu by Entra:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny