Model by Entra > Flow Factory >

Efektywne Magazyny

Znaczenie Efektywnych Magazynów w skali Organizacji

Efektywne Magazyny pełnią rolę bufora, który pozwala zamortyzować różnicę w czasie miedzy zakończeniem produkcji, a przekazaniem towaru klientowi oraz skonfigurować zamówienie zgodnie z potrzebami klienta (kompletacja). Ich rola rośnie proporcjonalnie do długości procesu produkcyjnego i możliwości planowania zbytu konkretnego wyrobu.
Dziś rola magazynu to szybkie i zgodne przygotowywanie wysyłek dla klienta. Właściwe przechowywanie nadal jest istotne, bo wiele towarów wymaga odpowiednich warunków, ale coraz bardziej liczy się dostępność (a nawet sama informacja o dostępności) i redukcja liczby operacji prowadzących do wydania towaru. Rośnie wolumen obrotów magazynów, nie rosną równie szybko same magazyny. To wyzwanie, z którym mierzy się optymalizacja Magazynu obejmująca następujące zagadnienia:
 1. Optymalizacja Layoutu Magazynu – rozumiana jako najlepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej dla zagwarantowania wyższej przepustowości oraz takiej organizacji pracy, która poprawia bezpieczeństwo zarówno ludzi, towarów, jak maszyn i urządzeń.
 2. Poprawa efektywności podstawowych procesów magazynowych – skrócenie czasu, liczby operacji koniecznych do przyjęcia, wydania i składowania towarów oraz kompletacji zamówień. Ponadto wdrożone standardy zarządzania towarów objętych kwarantanną oraz składowania wyrobów niezgodnych.
 3. Rozwój podstawowych kompetencji personelu magazynowego: znajomości i przestrzegania procedur, znaczenia planowania operacji magazynowych, umiejętności wykorzystania potencjału systemów magazynowych (software) oraz umiejętności zarządczych nadzoru.
 4. Optymalizacja posiadanych zasobów magazynowych poprzez dostosowanie ich w pełni do kluczowych zadań magazynu, w tym: stan osobowy i zapewnienie wymaganych kompetencji, urządzenia i środki transportu wewnętrznego odpowiadające asortymentowi towaru, powierzchnia.
 5. Wdrożenie bazowych systemów zarządzania magazynem – WMS, moduły magazynowe ERP – skracających czas realizacji operacji magazynowych.
 6. Organizacja pracy magazynu w oparciu o podstawowe narzędzia Lean.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jaki jest poziom zgodności inwentaryzacji?
Jak często nie można czegoś znaleźć?
Jak często wysyłki nie są przygotowane na czas?
Czy zdarzają się reklamacje klientów z winy magazynu?
Czy reklamacje ilościowe stanowią problem?
Czy zdarzają się kolejki przed magazynem?
Jak często zdarzają się przypadki uszkodzenia towaru lub infrastruktury?
Czy w tym roku miały miejsce incydenty BHP, wypadki?
Czy magazyn funkcjonuje efektywnie i sprawnie?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Niezgodność ewidencji stanu magazynowego ze stanem rzeczywistym
 • Błędy w kompletacji, źle przygotowane wysyłki
 • Niewłaściwa priorytetyzacja zamówień
 • Niefunkcjonalny layout magazynu (bałagan, operacje kolidują ze sobą, incydenty bezpieczeństwa, konieczność wielokrotnego uzgadniania powtarzalnych czynności)
 • Słabe planowanie – kumulacja zamówień – ilość operacji w czasie przekraczająca możliwości zasobów
 • Zniszczenia i uszkodzenia towaru
 • Uszkodzenia infrastruktury
 • Niedopasowane do potrzeb funkcjonalności systemów informatycznych
 • Wiedza o magazynie dostępna tylko 1 osobie/małej grupie (brak obiektywnych danych)
 • Brak integracji systemu magazynu z systemem finansowym i produkcji
 • Braki kompetencyjne personelu (vs wyspecjalizowany sprzęt i systemy)
 • Niezgodność podstawień z awizacjami, blokowanie operacji w magazynie
 • Wysoki udział operacji ad hoc, zbyt mały udział działań planowanych

Jakie działania realizujemy?

W procesie optymalizacji magazynu koncentrujemy się na jego usługowej roli wobec Logistyki i innych interesariuszy. Jako główne zadanie postrzegamy uzyskanie sprawności pozwalającej sprostać wymaganiom standardowym (czas i jakość operacji), ale także poprzez dobre planowanie i alokację zasobów bycie przygotowanym na zwiększającą się okresowo skalę operacji. Analizując procesy magazynowe – w pierwszej kolejności szukamy możliwości skracania czasu operacji, w tym czasu kompletacji oraz skutecznej jej kontroli, gdyż kontrola ta w praktyce okazuje się często niewystarczająca, a konsekwencje złej kompletacji są dotkliwe zarówno kosztowo, jak i wpływają negatywnie na reputację, a w skrajnych przypadkach skutkują utratą klientów.

Szczegółowy plan w zakresie efektywnych magazynów

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Ocena Layoutu MagazynuOptymalizacja Layoutu Magazynu dla zagwarantowania jego wyższej przepustowościWykorzystanie klasyfikacji produktowych w zarządzaniu przepływem materiałów

Optymalizacja funkcjonującego systemu sieci magazynów
Automatyzacja procesów magazynowych
Ocena procesów magazynowychPoprawa efektywności podstawowych procesów magazynowych (przyjęcia, wydania i składowania)Pełne zarządzanie procesowe w magazynieWdrożenie zaawansowanych technologii w procesach podstawowych
Ocena kompetencji personelu magazynowegoRozwój podstawowych kompetencji personelu magazynowegoRozwój kompetencji presonelu pod kątem wykorzystania nowych technologii i systemów

Rozwój umiejętności kadry zarządzającej
Rozwój kompetencji personelu w zakresie konfiguracji funkcjonalności i pod kątem działania w warunkach magazynu autonomicznego
Ocena zasobów magazynowychOptymalizacja posiadanych zasobów magazynowychEfektywne zarządzanie zasobami magazynowymiWdrożenie funkcjonalności systemowych pozwalających na bilansowanie zapotrzebowania na zasoby wg planowanych zleceń
Ocena systemów wspierających zarządzanie magazynemWdrożenie bazowych systemów zarządzania magazynem (WMS, moduły magazynowe ERP) skracających czas realizacji operacji magazynowychRozwój systemów informatycznych wspierających zarządzanie pracą magazynuMagazyny autonomiczne

Zastosowanie technik AI do sterowania przepływami od dostawców

Pełna digitalizacja procesów magazynowych
Lean w magazynieOrganizacja pracy magazynu w oparciu o podstawowe narzędzia LeanRozwój efektywności organizacji pracy magazynuRozwój Lean w magazynie w oparciu o zaawansowane narzędzia.

Dlaczego warto optymalizować funkcjonowanie Magazynów?

Typowe efekty optymalizacji Magazynów w Modelu by Entra:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny