Model by Entra > Focus Factory >

Optymalne Zapasy w Organizacji

Rola Optymalnych Zapasów w całej organizacji

Zarządzanie zapasami to jeden z kluczowych obszarów działalności każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jak można ją zdefiniować? Przez zarządzanie zapasami rozumie się grupę procesów w organizacji, mających na celu kontrolowanie bufora w postaci zapasów magazynowych między przedsiębiorstwem a jego dostawcami i odbiorcami. Warto podkreślić, że optymalizacja tego obszaru przekłada się również na poprawę w innych sferach działalności organizacji. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zapasami możliwa jest m.in. skuteczna redukcja kosztów produkcji, która przyczynia się do poprawy rentowności zakładu.

 

Optymalne Zapasy i ich rola w organizacji

Optymalizacja Zapasów w Organizacji to przede wszystkim redukcja kosztów związanych z zamrożonym kapitałem, które są jednym z widocznych kosztów przechowywania zapasów. To także ograniczenie ryzyka wynikającego z potencjalnej niestabilności produkcji (brak surowców) oraz niemożności zaspokojenia popytu (utracone korzyści) lub niewywiązania się z kontraktów (utrata klienta, kary). W tym celu wykorzystuje się odpowiednie strategie zarządzania zapasami oraz standaryzuje się procesy podejmowania decyzji, a także dopasowuje się je do celów i potrzeb biznesowych organizacji.

 

 

Zapasy w przedsiębiorstwie pełnią rolę bufora pomiędzy firmą a jej dostawcami i odbiorcami. Zapewniają bezpieczeństwo ciągłości produkcji w przypadku dostaw surowców oraz gwarantują możliwość sprawnej realizacji zamówień klientów. Bezpieczeństwo operacyjne ma jednak swoją cenę. Szacuje się, że średnioroczny, całkowity koszt utrzymania zapasów to 20% ich wartości. Celem organizacji powinna być więc nie tylko redukcja kosztów produkcji, ale także tych, związanych z zapasami.

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, możemy stwierdzić, że optymalne zarządzanie zapasami w organizacji polega nie tyle na maksymalnej redukcji ich poziomu (odbywa się to zawsze częściowo kosztem bezpieczeństwa operacyjnego organizacji), co na dopasowaniu zapasów magazynowych (poziom, lokalizacja, asortyment) do specyfiki firmy oraz właściwym wyważeniu kosztów i poziomu akceptowalnego ryzyka. Optymalna struktura Zapasów w Organizacji będzie zawsze silnie uzależniona od branży, poziomu powtarzalności produkcji, struktury logistyczno-produkcyjnej, a także strategicznych celów całej organizacji oraz Łańcucha Dostaw.

 

Jak zoptymalizować zarządzanie zapasami w organizacji?

Możemy wyróżnić cztery zasadnicze zagadnienia pozwalające na Optymalizację Zapasów w Organizacji.

 

1. Model Zarządzania Zapasami

Istotą Modelu Zarządzania Zapasami jest zdefiniowanie kosztów utrzymywania wszystkich zapasów operacyjnych na minimalnym poziomie gwarantującym funkcjonowanie firmy zgodne z celami strategicznymi. Jego fundamentem jest określenie głównych potrzeb organizacji i akceptowalnego poziomu ryzyka opartego na analizie efektywności metod odnawiania zapasów, wprowadzeniu klasyfikacji produktowych dla określenia istotności poszczególnych pozycji, a także precyzyjnym dopasowaniu metod operacyjnych. Ważnym elementem tworzenia optymalnego modelu pozwalającego na zarządzanie zapasami jest także określenie oczekiwań i potrzeb poszczególnych interesariuszy procesu wewnątrz organizacji – najczęściej będą to Dział Planowania, Produkcja, Logistyka, Zaopatrzenie, Dział Sprzedaży czy dział Finansowy.


Obok aspektów strategicznych osobnym zagadnieniem są narzędzia oraz – co najważniejsze – kompetencje pracowników umożliwiające skuteczne zarządzanie zapasami w zgodzie z zatwierdzonymi wytycznymi. Kluczowe jest, aby posiadane przez organizację oraz pracowników umiejętności stanowiły jednorodny, spójny system i były sukcesywnie uzupełniane. W trakcie rozwoju Modelu Zarządzania Zapasami możliwe staje się ustrukturyzowanie zarządzania zapasami w takich obszarach jak: części zamienne (MRO) czy materiały pomocnicze, a także implementacja koncepcji TCO (Total Cost of Ownership) w procesie podejmowania decyzji skutkujących zmianą struktury czy poziomu zapasów w całej organizacji.


2. Optymalne Zapasy Wyrobów Gotowych

Ich zadaniem jest zapewnienie oraz monitoring dostępności oferty handlowej przy uwzględnieniu struktury, a także dynamiki popytu rynkowego, kosztów ewentualnego niedopasowania do prognozy sprzedaży czy skutków ograniczenia dostępności poszczególnych produktów. Cel, jakim są optymalne Zapasy Wyrobów Gotowych, realizujemy poprzez wdrożenie procesu kontroli produktów zagrożonych i patologicznych („nieroty”), optymalizację technik kontroli w oparciu o wypracowane metody klasyfikacji produktowych, a także doskonalenie parametryzacji dostępnych narzędzi wspierających zarządzanie zapasami wyrobów gotowych. W zakresie organizacyjnym definiujemy role i zakresy odpowiedzialności Działu Planowania oraz wytyczne dla współpracy z działami komercyjnymi (głównie sprzedaż) w zakresie optymalizacji zapasów wyrobów gotowych. Dalszy rozwój procesów oraz kompetencji pracowników pozwala na skuteczne i precyzyjne kontrolowanie poziomu zapasów produkcji w toku. Efektem tego rozwoju jest poprawa skuteczności podejmowania decyzji wynikająca z integracji procesów tworzących Planowanie Operacyjne, m.in. poprzez wdrożenie procesu S&OP (Sales & Operations Planning).


3. Optymalne Zapasy Materiałów i Surowców

Celem optymalnych Zapasów Materiałów i Surowców jest zapewnienie ich dostępności dla produkcji oraz jednocześnie redukcja kosztów w firmie produkcyjnej, wynikających z utrzymania niezbędnych zapasów. Cel ten realizujemy poprzez wdrożenie zestawu procesów zapewniających pełną kontrolę posiadanych zapasów, określenie priorytetów oraz trudności zarządzania poszczególnymi pozycjami materiałowymi w oparciu o wypracowany system klasyfikacji lub też budowę bazy wiedzy o krytycznych parametrach takich jak: wielkość optymalnych partii zakupowych, czas realizacji dostaw, poziomy i metody określania zapasów bezpieczeństwa, częstotliwość zamawiania w zgodzie ze strategią produkcyjną i wiele innych parametrów niezbędnych w pracy Działu Zaopatrzenia. Ważną rolę odgrywa tu także wdrożenie mechanizmów kooperacji Działu Zaopatrzenia z Produkcją i Planowaniem Produkcji, a także zasady współpracy z kluczowymi dostawcami. Dla obszaru, jakim jest zarządzanie zapasami materiałów i surowców w organizacji istotnym elementem jest precyzyjne określenie odpowiedzialności poszczególnych pracowników, także w obszarze finansowym, czyli świadomość i kontrola poziomu zamrożonego kapitału. W dalszym rozwoju dynamicznej organizacji kluczowa staje się integracja i automatyzacja zarządzania zapasami surowców i materiałów w mechanizmie MRP I/II, a także synchronizacja procesu Phase-In/Phase-Out jako kluczowego elementu w zarządzaniu cyklem życia produktów.

 

4. Właściwa Raportowość w Zarządzaniu Zapasami

Jej zadaniem jest zamiana informacji w wiedzę oraz wykorzystanie tej wiedzy dla podejmowania optymalnych decyzji w organizacji. Właściwe zdefiniowanie wskaźników oraz struktury raportowej wspierającej optymalny Model Zarządzania Zapasami pozwala przekształcić zarządzanie zapasami w proces oparty na faktach, a nie na intuicji i subiektywnym doświadczeniu. Punktem wyjścia do przekształcenia procesów zarządzania zapasów są m.in. Analiza X-Ray (Ocena „zdrowia zapasów”), raportowość „nierotów” czy wskaźników rotacji z wykorzystaniem klasyfikacji materiałowych ABC/XYZ. Precyzyjna, ale zarazem niezwiększająca administracji raportowość, to podstawa procesu podejmowania decyzji. Integracja raportowości Zarządzania Zapasami z rozwiązaniami BI / OI w organizacji pozwala na dalszą poprawę spójności operacyjnej.

 

Optymalne Zapasy w Organizacji dzięki wsparciu Entra Group

Świadomy przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa właściwe zarządzanie zapasami w jego firmie, a także jak wpływa ono na powodzenie innych podejmowanych wewnątrz niej działań, takich jak m.in. redukcja kosztów produkcji. Dzięki współpracy z Entra Group możesz osiągnąć cel, jakim jest optymalne zarządzanie zapasami w Twojej organizacji. W naszej ofercie znajdziesz także szereg innych usług, wśród których znajduje się m.in. optymalizacja procesów produkcyjnych, dzięki której redukcja kosztów w przedsiębiorstwie oraz wzrost jego efektywności staną się faktem.

Zapraszamy do kontaktu.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy zdarzyło się, że zabrakło standardowego produktu dla klientów?
Jaki jest miesięczny koszt utrzymywania zapasów w firmie?
Czy zdarzają się zmiany planów w wyniku braku surowców i materiałów?
Czy firma potrafi precyzyjnie określić, jakie ma zapasy oraz jaka powinna być ich optymalna struktura?
Kto w firmie odpowiada za poziom oraz koszty zapasów?
Jak długo firma może produkować w razie zachwianych dostaw?
Czy poziom i struktura zapasów są świadomie planowane, adekwatnie do zmieniającego się otoczenia organizacji oraz celów strategicznych?
Jak oceniana jest współpraca z dostawcami oraz klientami w zakresie optymalizacji poziomu zapasów w całym Łańcuchu Dostaw?
Czy organizacja jest zadowolona z poziomu wykorzystania systemów wspierających procesy zarządzania zapasami?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Utrzymujące się lub zwiększające zapasy pozycji nierotujących, zagrożonych przeterminowaniem lub utratą wartości z perspektywy potrzeb rynkowych
 • Niewłaściwa struktura Zapasów (brak/za mało zapasów krytycznie ważnych)
 • Braki zaopatrzeniowe wpływające na realizację planów produkcyjnych
 • Wysoki poziom braków produktowych (out-of-stocków) pomimo relatywnie wysokiego poziomy ogólnego zapasów
 • Brak świadomości realnych kosztów Zapasów, które wpływają na rentowność organizacji
 • Brak świadomości konsekwencji niedopasowania zapasów do potrzeb rynkowych czy celów biznesowych organizacji (skutki organizacyjne i finansowe)
 • Brak spójnego Modelu Zarządzania Zapasami, działanie w oparciu o intuicję oraz subiektywne doświadczenie
 • Niewystarczające kompetencje osób odpowiedzialnych za Zapasy w Organizacji
 • Brak lub niewłaściwe wykorzystanie systemów wspierających Zarządzanie Zapasami
 • Brak wskaźników opisujących efektywność procesów Zarządzania Zapasami
 • Ograniczona lub nieistniejąca raportowość w obszarze kontroli zapasów
 • Zmiana podejścia decydentów do kwestii zapasów z „minimalizacja” na „optymalizacja”

Jakie działania realizujemy?

W procesie optymalizacji Zapasów skupiamy się na poprawie skuteczności podejmowania decyzji w obszarze Zarządzania Zapasami poprzez:
 1. rozwój kompetencji merytorycznych i analitycznych decydentów
 2. wdrożenie i poprawę efektywności procesów monitorowania i kontroli zapasów w organizacji
 3. przygotowanie i wdrożenie mechanizmów raportowości oraz narzędzi wspierających Zarządzanie Zapasami w zgodzie z celami organizacji
 4. integrację procesów podejmowania decyzji we współpracy z kontrahentami.

Szczegółowy plan w zakresie planowania produkcji

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Audyt Zarządzania Zapasami Budowa skutecznego Zarządzania Zapasami w organizacji Integracja różnych obszarów organizacji i typów zapasów w spójne zasady

Zarządzania Zapasami (części zamienne – MRO, materiały pomocnicze)
Integracja z systemami zewnetrznego Łańcucha Dostaw (klienci, dostawcy) w celu wdrożenia mechnizmów CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)
Ocena Zarządzania Zapasami wyrobów gotowych Wdrożenie procesu Zarządzania Zapasami wyrobów gotowych Rozszerznie mechanizmów kontroli i odnawiania zapasów w odniesieniu do półproduktów/produkcji w toku Wykorzystanie mechnizmów Big Data oraz AI w zakresie optymalizacji zapasów wyrobów gotowych w kanałach dystrybucyjnych organizacji (Multi Echelon Inventory Managament)
Ocena Zarządzania Zapasami materiałów i surowców Wdrożenie procesu Zarządzania Zapasami surowców i materiałów Intergracja Zarządzania Zapasami surowców i materiałów w mechanizmie MRP

Kontrola zapasów surowców i materiałów z uwzglednieniem zarządzania cyklem życia produktóww (w tym procesy Phase-In/Phase-Out)
Zarządzanie Zapasami materiałów i surowców w zewnętrznym Łańcuchu Dostaw przy wykorzystaniu automatyzacji wymiany informacji oraz integracji systemów
Ocena raportowości w Zarządzaniu Zapasami Budowa efektywnej raportowości Zarządzania Zapasami Intergacja raportowości Zarządzania Zapasami z rozwiązaniami BI/OI w organizacji

Poprawa skuteczności podejmowania decyzji w obszarze Zarządzania Zapasami poprzez rozwój kompetencji analitycznych decydentów
Wykorzystanie analiz scenariuszowych oraz AI dla wspierania procesów ciągłej optymalziacji kapitału obrotowego organizacji

Dlaczego warto Optymalizować Zapasy?

Typowe efekty optymalizacji Zapasów w Organizacji w Modelu by Entra

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny