Szukaj
Close this search box.

Kultura Ciągłego Doskonalenia

W wielu nowoczesnych firmach produkcyjnych istotną rolę odgrywa koncepcja znana jako Ciągłe Doskonalenie. Co ją wyróżnia? Kultura Ciągłego Doskonalenia, stopniowo, ale systematycznie i w sposób znaczący poprawia elastyczność działania przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach. Jej wprowadzenie ułatwia rozwiązywanie problemów oraz zapobiega ich nawrotom, buduje zaangażowanie pracowników, a także uwalnia management od konieczności rozwiązywania drobnych, powtarzających się zadań. Proces Ciągłego Doskonalenia organizacji jest warunkiem koniecznym dla jej kompleksowego, harmonijnego rozwoju.

Ciągłe Doskonalenie – klucz do stałego rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego

We właściwie zorganizowanym przedsiębiorstwie Ciągłe Doskonalenie staje się fundamentem i zasadą jego funkcjonowania. W praktyce jest to raczej kierunek, w którym powinna podążać firma niż stan możliwy do osiągnięcia w krótkim czasie. Najważniejsza jest jednak świadomość tego, jakie znaczenie ma proces Ciągłego Doskonalenia i jego codzienna obecność na wszystkich szczeblach i obszarach działania organizacji. To gwarancja otwartości na zmiany i możliwości wykorzystania potencjału rozwoju, jaki tkwi w przedsiębiorstwie. Ukierunkowanie na metodykę Kaizen pozwala małymi krokami poprawiać kulturę organizacji każdego dnia.

Jako Entra Group pomagamy Klientom stawić czoła wyzwaniu, jakim jest sukcesywne budowanie Kultury Ciągłego Doskonalenia w ich firmach. Robimy to zgodnie z zasadami stworzonego przez nas Modelu by Entra, wykorzystując zaprezentowane poniżej elementy. Warto się z nimi zapoznać, aby zrozumieć, jak koncepcja Ciągłego Doskonalenia powinna być wdrażana w organizacji.

System Ciągłego Doskonalenia

System Ciągłego Doskonalenia jest niezbędny, gdyż bez formalnej implementacji oraz wsparcia top managementu nie będzie działał skutecznie. Definiuje unikalne zadania wynikające z potrzeb i celów organizacji, a także zasady funkcjonowania i komunikacji. Jego ważną rolą jest Ciągłe Doskonalenie procesów – elementy Systemu są wplatane we wszystkie ważne procesy w organizacji, stając się ich istotną składową. Do reguł Systemu Ciągłego Doskonalenia zalicza się: działanie ponad strukturą organizacyjną, unikanie silosowości i angażowanie do rozwiązywania konkretnych problemów reprezentantów różnych obszarów organizacji.

 

Uniwersalnym celem Systemu Ciągłego Doskonalenia jest zaangażowanie pracowników do Ciągłego Doskonalenia i optymalizacji na każdym poziomie. Ważnym zadaniem jest również zapewnienie pracownikom:

 

 1. zasobów do Ciągłego Doskonalenia – szczególnie na niższych szczeblach,
 2. informacji,
 3. narzędzi, takich jak np. aplikacje, komputery, metodyka oraz wiedza,
 4. przygotowanych procesów realizacji działań naprawczych i wdrażania innowacji.

 

Równie istotna jest struktura Ciągłego Doskonalenia, sformalizowana na każdym poziomie firmy, od szeregowych pracowników, przez nadzór, aż do managementu, a także jasno określona odpowiedzialność i rola w tej strukturze. Sformalizowany system zapewniający motywację uczestników zapewnia efekty finansowe w postaci eliminacji strat, poprawia komunikację, buduje kompetencje i zaangażowanie pracowników. Jest on niezbędny do tego, aby proces Ciągłego Doskonalenia organizacji mógł przebiegać w sposób efektywny i zgodny z założeniami.

Narzędzia Ciągłego Doskonalenia

Kwestią, która odgrywa bardzo istotną rolę, są odpowiednio dobrane narzędzia Ciągłego Doskonalenia. Dlatego w tym obszarze koncentrujemy się na przygotowaniu i wprowadzeniu wszystkich narzędzi niezbędnych do realnego działania Systemu Ciągłego Doskonalenia. Warto zaznaczyć, że istnieją różne narzędzia Ciągłego Doskonalenia, a ich skuteczność zależy w dużym stopniu od:

 

 1. doboru adekwatnego do specyfiki firmy, np. narzędzia rozwiązywania problemów: sytuacyjne – shop floor (pękło, zabrakło, nie działa); systemowe – nadzór/zarządzanie średniego szczebla (brak informacji, nieoptymalne zasoby, nieprawidłowy system płac); strategiczne – top management (kierunki rozwoju),
 2. elementów wspierających takich jak: szablony do narzędzi: 5xDlaczego, analiza FMEA, analiza OPI itp.; arkusze i aplikacje wspierające analizę danych; szablony narzędzi utrwalania wiedzy: Lekcja Jednopunktowa, SOP, Baza Wiedzy czy Instrukcje Wizualne,
 3. właściwego systemu szkoleń umożliwiającego realizację zadań wynikających z Ciągłego Doskonalenia – głównie warsztaty z konkretnych metod Ciągłego Doskonalenia.

 

Uwzględnienie powyższych czynników i prawidłowa selekcja narzędzi są konieczne do tego, aby proces Ciągłego Doskonalenia przedsiębiorstwa przebiegał zgodnie z założeniami i przynosił oczekiwane rezultaty.

Ciągłe Doskonalenie na poziomie shop floor

Ciągłe Doskonalenie na poziomie shop floor ma na celu zaangażowanie pracowników najniższych szczebli, będących najbliżej procesów produkcyjnych i logistycznych, wykorzystanie ich wiedzy poprzez edukację, wspieranie i nagradzanie inicjatyw oddolnych. Dużą rolę odgrywa także kontrola i przygotowanie pracowników nadzoru do roli liderów procesów Ciągłego Doskonalenia w przedsiębiorstwie.

Ciągłe Doskonalenie na poziomie specjalistów

Koncepcja Ciągłego Doskonalenia na poziomie specjalistów obejmuje lepsze przygotowanie pracowników o unikalnych kwalifikacjach do zadań analitycznych, selekcji danych i wykorzystania zaawansowanych metod poszukiwania obszarów poprawy.

Ciągłe Doskonalenie na poziomie managementu

Ważną kwestią jest także Ciągłe Doskonalenie na poziomie managementu, które umożliwia poprawę obszaru zarządzania w organizacji. Jest ono ukierunkowane na rozwiązywanie problemów poprzez delegowanie zadań i analitykę efektywności, budowanie działań planowych i długofalowych.

System Zarządzania Wiedzą

Aby koncepcja Ciągłego Doskonalenia mogła być skutecznie wdrożona w przedsiębiorstwie, potrzebne jest stworzenie odpowiedniego Systemu Zarządzania Wiedzą. Jego głównym celem jest zapewnienie sytuacji, w której pojawiające się i rozwiązywane problemy nie występują ponownie, a jeśli występują, to są efektywnie eliminowane z wykorzystaniem wiedzy zebranej przy rozwiązywaniu problemu po raz pierwszy. System ten zapewnia archiwizowanie i łatwy dostęp do historii rozwiązywanych problemów. Odpowiada także za popularyzowanie wiedzy – wspiera nie tylko działania naprawcze, ale także rozwojowe oraz innowacyjne. Funkcjonalny System Zarządzania Wiedzą powoduje, że Ciągłe Doskonalenie procesów produkcyjnych oraz procesów w innych obszarach funkcjonowania organizacji przebiega znacznie sprawniej.

Projekty poprawy w organizacji

Istotnym elementem procesu Ciągłego Doskonalenia są także projekty poprawy w organizacji (PIP – Profit Improvement Projects – projekty poprawy zyskowności). Mają one za zadanie identyfikację i wdrożenie działań o skali znaczącej dla całej organizacji. Kluczem jest to, aby te działania były inicjowane nie tylko z uwagi na pojawiające się problemy, ale przede wszystkim z powodu potrzeby rozwoju i osiągania znaczących korzyści w obszarze efektywności i finansów.

Ciągłe Doskonalenie procesów – wykorzystuj w pełni potencjał swojej firmy

Proces Ciągłego Doskonalenia ma fundamentalne znaczenie dla firm produkcyjnych, które pragną pozostawać konkurencyjne, a także systematycznie stawiać kroki naprzód w swoim rozwoju i to na wielu poziomach. Współpracując z Entra Group, Klienci mogą liczyć na specjalistyczną pomoc w budowaniu i rozwijaniu Kultury Ciągłego Doskonalenia w ich organizacji. Zyskują oni profesjonalną wiedzę m.in. na temat tego, jakie metody doskonalenia procesów produkcyjnych, zarządczych i innych warto stosować, aby ich firmy czerpały wymierne korzyści z wdrażanych zmian. Oferujemy także fachowe wsparcie w wielu innych obszarach, takich jak np.:Interesuje Cię profesjonalna budowa Kultury Ciągłego Doskonalenia oraz optymalizacja procesów produkcyjnych w Twoim przedsiębiorstwie? Zapraszamy do kontaktu.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jak często pracownicy zawracają głowę sprawami, które mogą załatwić sami?
Jak często pracownicy przychodzą z pomysłami?
Jak często ten sam problem się powtarza?
Czy są w firmie problemy chroniczne („nierozwiązywalne”)?
Kiedy ostatnio wdrożono skuteczny program naprawczy ułatwiający pracę i generujący oszczędności?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Wyłącznie reaktywna postawa pracowników
 • Brak systematyczności, konsekwencji w działaniu
 • Bardzo wąsko rozumiane poczucie odpowiedzialności za swoje stanowisko pracy
 • Brak zaangażowania pracowników
 • Brak systemów wspierających (pracownik sam nie zmieni firmy)
 • Brak realnego wsparcia top managementu
 • Brak „leading by example” po stronie kierownictwa
 • Niepowodzenie we włączeniu Ciągłego Doskonalenia do metod działania firmy
 • Postrzeganie działań CD jako strata czasu, który można poświęcić na „prawdziwą pracę”
 • Brak rozumienia strat w organizacji i ich realnych kosztów oraz przyczyn

Jakie działania realizujemy?

W budowie Kultury CD za najważniejsze uważamy uświadomienie pracownikom wszystkich szczebli, jak ważne jest dostrzeganie i reagowanie na problemy pojawiające się blisko nich (straty, zła ergonomia, zagrożenie), a następnie przekonanie ludzi, że można tymi problemami zarządzać, skutecznie rozwiązywać z korzyścią dla siebie i organizacji. Jednocześnie zadaniem organizacji jest takie wdrożenie Ciągłego Doskonalenia, aby nie stało się dla pracowników uciążliwym, dodatkowym obowiązkiem, ale angażującym i integrującym firmę procesem rozwoju o określonej randze i zasadach funkcjonowania.

Dlaczego warto budować Kulturę Ciągłego Doskonalenia?

Typowe efekty optymalizacji z udziałem Kultury Ciągłego Doskonalenia Modelu by Entra

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk