Kultura Ciągłego Doskonalenia

W wielu nowoczesnych firmach produkcyjnych istotną rolę odgrywa koncepcja znana jako Ciągłe Doskonalenie. Co ją wyróżnia? Kultura Ciągłego Doskonalenia, stopniowo, ale systematycznie i w sposób znaczący poprawia elastyczność działania przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach. Jej wprowadzenie ułatwia rozwiązywanie problemów oraz zapobiega ich nawrotom, buduje zaangażowanie pracowników, a także uwalnia management od konieczności rozwiązywania drobnych, powtarzających się zadań.

 

Ciągłe Doskonalenie – klucz do sukcesywnego rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego

We właściwie zorganizowanym przedsiębiorstwie Ciągłe Doskonalenie staje się fundamentem i zasadą jego funkcjonowania. W praktyce jest to raczej kierunek, w którym powinna podążać firma niż stan możliwy do osiągnięcia w krótkim czasie. Najważniejsza jest jednak świadomość tego, jakie znaczenie ma proces Ciągłego Doskonalenia i jego codzienna obecność na wszystkich szczeblach i obszarach działania organizacji. To gwarancja otwartości na zmiany i możliwości wykorzystania potencjału rozwoju, jaki tkwi w przedsiębiorstwie. Ukierunkowanie na metodykę Kaizen pozwala małymi krokami poprawiać kulturę organizacji każdego dnia.

 

Jako Entra Group pomagamy Klientom zbudować Kulturę Ciągłego Doskonalenia w ich firmach. Robimy to zgodnie z zasadami stworzonego przez nas Modelu by Entra, wykorzystując zaprezentowane poniżej elementy.

 

System Ciągłego Doskonalenia

System Ciągłego Doskonalenia jest niezbędny, gdyż bez formalnej implementacji oraz wsparcia top managementu nie będzie działał skutecznie. Definiuje unikalne zadania wynikające z potrzeb i celów organizacji, a także zasady funkcjonowania i komunikacji. Jego ważną rolą jest Ciągłe Doskonalenie procesów – elementy Systemu są wplatane we wszystkie ważne procesy w organizacji, stając się ich istotną składową. Do reguł Systemu Ciągłego Doskonalenia zalicza się: działanie ponad strukturą organizacyjną, unikanie silosowości i angażowanie do rozwiązywania konkretnych problemów reprezentantów różnych obszarów organizacji.

 

Uniwersalnym celem Systemu Ciągłego Doskonalenia jest zaangażowanie pracowników do Ciągłego Doskonalenia i optymalizacji na każdym poziomie. Ważnym zadaniem jest również zapewnienie pracownikom:

 

 1. zasobów do CD – szczególnie na niższych szczeblach,
 2. informacji,
 3. narzędzi, takich jak np. aplikacje, komputery, metodyka oraz wiedza,
 4. przygotowanych procesów realizacji działań naprawczych i wdrażania innowacji.
 

Równie istotna jest struktura Ciągłego Doskonalenia, sformalizowana na każdym poziomie firmy, od szeregowych pracowników, przez nadzór, aż do managementu, a także jasno określona odpowiedzialność i rola w tej strukturze. Sformalizowany system zapewniający motywację uczestników zapewnia efekty finansowe w postaci eliminacji strat, poprawia komunikację, buduje kompetencje i zaangażowanie pracowników.

Narzędzia Ciągłego Doskonalenia

W tym obszarze koncentrujemy się na przygotowaniu i wprowadzeniu wszystkich narzędzi niezbędnych do realnego działania Systemu Ciągłego Doskonalenia. Samych Narzędzi jest wiele, a ich skuteczność zależy w dużym stopniu od:

 

 1. doboru adekwatnego do specyfiki firmy, np. narzędzia rozwiązywania problemów: sytuacyjne – shop floor (pękło, zabrakło, nie działa); systemowe – nadzór/zarządzanie średniego szczebla (brak informacji, nieoptymalne zasoby, nieprawidłowy system płac); strategiczne – top management (kierunki rozwoju),
 2. elementów wspierających takich jak: szablony do narzędzi: 5xDlaczego, analiza FMA, analiza OPI itp.; arkusze i aplikacje wspierające analizę danych; szablony narzędzi utrwalania wiedzy: Lekcja Jednopunktowa, SOP, Baza Wiedzy czy Instrukcje Wizualne,
 3. właściwego systemu szkoleń umożliwiającego realizację zadań wynikających z Ciągłego Doskonalenia – głównie warsztaty z konkretnych metod Ciągłego Doskonalenia.
 

Ciągłe Doskonalenie na poziomie shop floor

Ciągłe Doskonalenie na poziomie shop floor ma na celu zaangażowanie pracowników najniższych szczebli, będących najbliżej procesów produkcyjnych i logistycznych, wykorzystanie ich wiedzy poprzez edukację, wspieranie i nagradzanie inicjatyw oddolnych. Dużą rolę odgrywa także kontrola i przygotowanie pracowników nadzoru do roli liderów procesów Ciągłego Doskonalenia.

 

Ciągłe Doskonalenie na poziomie specjalistów

Zadaniem Ciągłego Doskonalenia na poziomie specjalistów jest lepsze przygotowanie pracowników o unikalnych kwalifikacjach do zadań analitycznych, selekcji danych i wykorzystania zaawansowanych metod poszukiwania obszarów poprawy.

 

Ciągłe Doskonalenie na poziomie managementu

Ważną kwestią jest także Ciągłe Doskonalenie na poziomie managementu, z ukierunkowaniem na rozwiązywanie problemów poprzez delegowanie zadań i analitykę efektywności, budowanie działań planowych i długofalowych.

 

System Zarządzania Wiedzą

Celem Systemu Zarządzania Wiedzą jest zapewnienie sytuacji, w której pojawiające się i rozwiązywane problemy nie występują ponownie, a jeśli występują, to są sprawnie eliminowane z wykorzystaniem wiedzy zebranej przy rozwiązywaniu problemu po raz pierwszy. System ten zapewnia archiwizowanie i łatwy dostęp do historii rozwiązywanych problemów. Odpowiada także za popularyzowanie wiedzy – wspiera nie tylko działania naprawcze, ale także rozwojowe oraz innowacyjne.

 

Projekty poprawy w organizacji

Projekty poprawy w organizacji (PIP – Profit Improvement Projects – projekty poprawy zyskowności) mają za zadanie identyfikację i wdrożenie działań o skali znaczącej dla całej organizacji. Kluczem jest to, aby te działania były inicjowane nie tylko z uwagi na pojawiające się problemy, ale przede wszystkim z powodu potrzeby rozwoju i osiągania znaczących korzyści w obszarze efektywności i finansów.


Ciągłe Doskonalenie procesów – wykorzystuj w pełni potencjał swojej firmy

Proces Ciągłego Doskonalenia ma fundamentalne znaczenie dla firm produkcyjnych, które pragną pozostawać konkurencyjne, a także systematycznie stawiać kroki naprzód w swoim rozwoju i to na wielu poziomach. Współpracując z Entra Group, Klienci mogą liczyć na specjalistyczną pomoc w budowie i rozwoju Kultury Ciągłego Doskonalenia w ich organizacji. Oferujemy także fachowe wsparcie w wielu innych obszarach, takich jak m.in.:

 

 

Interesuje Cię profesjonalna budowa Kultury Ciągłego Doskonalenia oraz optymalizacja procesów produkcyjnych w Twoim przedsiębiorstwie? Zapraszamy do kontaktu.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jak często pracownicy zawracają głowę sprawami, które mogą załatwić sami?
Jak często pracownicy przychodzą z pomysłami?
Jak często ten sam problem się powtarza?
Czy są w firmie problemy chroniczne („nierozwiązywalne”)?
Kiedy ostatnio wdrożono skuteczny program naprawczy ułatwiający pracę i generujący oszczędności?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Wyłącznie reaktywna postawa pracowników
 • Brak systematyczności, konsekwencji w działaniu
 • Bardzo wąsko rozumiane poczucie odpowiedzialności za swoje stanowisko pracy
 • Brak zaangażowania pracowników
 • Brak systemów wspierających (pracownik sam nie zmieni firmy)
 • Brak realnego wsparcia top managementu
 • Brak „leading by example” po stronie kierownictwa
 • Niepowodzenie we włączeniu Ciągłego Doskonalenia do metod działania firmy
 • Postrzeganie działań CD jako strata czasu, który można poświęcić na „prawdziwą pracę”
 • Brak rozumienia strat w organizacji i ich realnych kosztów oraz przyczyn

Jakie działania realizujemy?

W budowie Kultury CD za najważniejsze uważamy uświadomienie pracownikom wszystkich szczebli, jak ważne jest dostrzeganie i reagowanie na problemy pojawiające się blisko nich (straty, zła ergonomia, zagrożenie), a następnie przekonanie ludzi, że można tymi problemami zarządzać, skutecznie rozwiązywać z korzyścią dla siebie i organizacji. Jednocześnie zadaniem organizacji jest takie wdrożenie Ciągłego Doskonalenia, aby nie stało się dla pracowników uciążliwym, dodatkowym obowiązkiem, ale angażującym i integrującym firmę procesem rozwoju o określonej randze i zasadach funkcjonowania.

Dlaczego warto budować Kulturę Ciągłego Doskonalenia?

Typowe efekty optymalizacji z udziałem Kultury Ciągłego Doskonalenia Modelu by Entra

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk