Model by Entra > Focus Factory >

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Znaczenie Skutecznego Planowania Operacyjnego dla przedsiębiorstwa

Skuteczne Planowanie Operacyjne w firmie produkcyjnej ma bezpośredni wpływ na rentowność organizacji. Znaczenie Planowania rośnie wraz z ilością dostawców, poszerzaniem portfela produktów „walczących” o ograniczone zasoby produkcyjne, czy poziomem komplikacji działań sprzedażowych. Skuteczność w osiąganiu celów biznesowych wymaga profesjonalnej koordynacji oraz precyzyjnej komunikacji w organizacji.

Co określamy mianem Planowania Łańcucha Dostaw?

Planowanie Łańcucha Dostaw w organizacji rozumiemy jako precyzyjne bilansowanie potrzeb klientów z możliwościami wytwórczymi organizacji. Skuteczne planowanie operacyjne to bilansowanie popytu i podaży, uzupełnione o elastyczną korektę potrzeb klientów dla zapewnienia możliwości realizacji zleceń w sposób planowy, co w praktyce przekłada się na optymalizację zasobów i wyższą efektywność kosztową produkcji. W ujęciu organizacyjnym Planowanie Operacyjne to centrum decyzyjne organizacji odpowiadające za stworzenie systemu planowania oraz jego prawidłowe funkcjonowanie, na które składają się:

 
 1. Model Planowania Operacyjnego,
 2. Prognozowanie Sprzedaży,
 3. Planowanie Produkcji,
 4. Harmonogramowanie Produkcji,
 5. Procesy Zaopatrzeniowe,
 6. Koordynacja Realizacji Zamówienia.

Model Planowania Operacyjnego

Bazuje na celach strategicznych Łańcucha Dostaw, dzięki czemu możliwa jest sprawna realizacja zdefiniowanych procesów biznesowych w jego ramach. Najważniejsze aspekty modelu planowania operacyjnego stanowią:

 

 1. właściwy dobór i zarządzanie wskaźnikami efektywności,
 2. precyzyjne zdefiniowanie zadań dla osób w poszczególnych procesach planowania.

 

Sprawna komunikacja i obieg informacji zapewniają oczekiwaną integrację procesów planistycznych w różnych obszarach organizacji, a przez to skuteczniejsze podejmowanie decyzji.

 

Prognozowanie Sprzedaży

Formalizacja i włączenie Prognozowania Sprzedaży do Modelu Planowania Operacyjnego ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy działami komercyjnymi a operacyjnymi, w tym Logistyki i Produkcji. Innym zadaniem, jakie ma realizować prognozowanie sprzedaży w firmie, jest podkreślenie roli i istotności dokładnych prognoz dla efektywności Łańcucha Dostaw. Istotne elementy w tym przypadku to rozwój wykorzystania modeli statystycznych, zasad Collaborative Forecasting, a także analiza FVA (Forecast Value Added) precyzyjnie identyfikująca obszary optymalizacyjne w procesie.

Planowanie Produkcji

Na czym polega Planowanie Produkcji w firmie? Wiąże się ono z identyfikacją kluczowych wyzwań planistycznych oraz przyczyn nieefektywności dla właściwego określenia procesu dopasowanego do potrzeb organizacji. Aby optymalizacja procesów produkcyjnych była możliwa, niezbędna jest integracja skutecznego Planowania Produkcji z procesem Zaopatrzenia oraz Obsługi Klienta, a także zgodność ze zdefiniowaną Polityką Zarządzania Zapasami. Zdefiniowanie i wdrożenie rozwiązań raportowych opartych o BI/OI (Operational Intelligence) oraz procedury planowania długoterminowego stanowią podstawę podejmowania optymalnych decyzji, a przez to eliminacji „gaszenia pożarów” w codziennym działaniu.  

Harmonogramowanie Produkcji

Aby planowanie i sterowanie produkcją były możliwe do zrealizowania, potrzebny jest odpowiedni harmonogram. Harmonogramowanie Produkcji to budowa i wdrożenie metod umożliwiających sprawną realizację planów produkcyjnych poprzez precyzyjne dobieranie zasobów dla produkcji o zmiennych parametrach, krótkich serii produktowych oraz optymalizacji kolejki operacji produkcyjnych. Stabilizacja efektywności harmonogramowania produkcji jest obecnie możliwa poprzez wdrożenie systemu klasy APS (Advanced Production Scheduling) i pozwala na planowanie scenariuszowe „what-if”. Planowanie i harmonogramowanie produkcji to procesy, które umożliwiają osiągnięcie dobrych wyników pod względem wydajności oraz rentowności.

Procesy Zaopatrzeniowe

Odgrywają istotną rolę ze względu na bezpośredni wpływ na płynność realizacji produkcji. Dla uzyskania oczekiwanych efektów konieczna jest współpraca z osobami odpowiedzialnymi za proces planowania produkcji w przedsiębiorstwie zarówno poprzez precyzyjną komunikację potrzeb, jak i wdrożone, efektywne Zarządzanie Zapasami. Procesy zaopatrzeniowe są wspierane poprzez wykorzystanie funkcjonalności MRP (Material Requirements Planning) oraz wdrożenie zasad planowania z ograniczonością materiałową pozwala skutecznie optymalizować poziom zapasów materiałów i surowców przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji produkcji.

Koordynacja realizacji zamówienia

Zapewnia skuteczne dostarczanie klientowi wyrobów zgodnie z oczekiwaniami, co stanowi efekt współpracy Obsługi Klienta, Zaopatrzenia i Planowania Produkcji. Koordynacja realizacji zamówienia jest wynikiem precyzyjnego monitoringu statusu realizacji zamówień, wdrożenia procedur potwierdzania dat dostępności, a także mechanizmu ATP (Available-to-Promise). Dalsza poprawa efektywności możliwa jest dzięki precyzyjnej integracji z procesami logistycznymi obejmującymi magazyn oraz transport, także w powiązaniu z partnerami handlowymi organizacji.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy organizacja jest świadoma wpływu każdej zmiany w planie produkcji na koszt realizacji zlecenia?
Czy organizacja opiera efektywność planowania o prognozy sprzedaży?
Czy Zaopatrzenie zapewnia płynną i terminową realizację zleceń produkcji?
Co oznacza Skuteczne Planowanie Operacyjne i kto za nie odpowiada w skali firmy?
Czy procesy planistyczne w firmie są ustrukturyzowane?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 1. Brak precyzyjnej struktury Planowania Operacyjnego w Organizacji
 2. Niskie kompetencje pracowników koordynujących procesy Planowania Operacyjnego
 3. Model Planowania oparty o nowy software, bez optymalizacji procesów, nie pozwala na uzyskane oczekiwanych korzyści
 4. Brak narzędzi (np. software) do skutecznego Planowania Operacyjnego
 5. Mnogość danych oraz parametrów przy jednoczesnym brak przepływu informacji
 6. Produkcja wytwarza ad hoc na pilne zamówienia (wysokie koszty produkcji)
 7. Zaopatrzenie nie ma informacji o zmieniających się potrzebach (nadwyżki i niedobory surowców), ale także nie informuje o problemach dostawców
 8. Silosowość i brak współpracy, nikt nie odpowiada za finalny efekt, każdy tylko za swój zakres
 9. Brak wiedzy w organizacji o kosztach nieefektywnych procesów planistycznych
 10. Brak lub nieprecyzyjne (silosowe) wskaźniki oceny stopnia realizacji celów planowania
 11. Brak monitoringu realizacji zleceń od A do Z

Jakie działania realizujemy?

W działaniach na rzecz optymalizacji Planowania Operacyjnego skupiamy się na:
 1. Podniesieniu wagi i roli planowania w organizacji
 2. Podniesieniu świadomości i roli działów komercyjnych w planowaniu
 3. Mapowaniu procesów biznesowych w ramach Modelu Planowania Operacyjnego
 4. Zdefiniowaniu i wdrożeniu obiektywnych mierników efektywności procesów

Szczegółowy plan w zakresie planowania produkcji

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie Rozwoju Wdrożenie i Budowa Kompetencji Doskonalenie i Integracja Przemysł 4.0
Ocena modelu Planowania Operacyjnego Budowa/korekta modelu efektywnego Planowania Operacyjnego w organizacji Wdrożenie procesu Sales & Operations Planning

Integracja Planowania z zewnętrznym Łańcuchem Dostaw

Włączenie Planowania w ogólnofirmowe mechanizmy Ciągłego Doskonalenia
Rozwój S&OP do IBP (Integrated Business Planning)
Ocena Prognozowania Sprzedaży Wdrożenie Procesu Prognozowania Sprzedaży Zwiększenie roli Działów Komercyjnych w modelu Planowanie Operacyjnego Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie prognozowania sprzedaży
Ocena procesu Planowanie Produkcji Budowa systemu raportowania efektywności Planowania Produkcji Określenie zadań i wdrożenie analityki w obszarze Planowania Operacyjnego

Wdrożenie rozwiążań BI/OI (Operational Intelligence) wspierajacych procesy Planowania Operacyjnego
Integracja rozwiązań raportowych oraz wykorzystanie algorytmów AI we wsparciu procesu podejmowania decyzji
Wdrożenie efektywnego procesu Planowana Produkcji Parametryzacja oraz standaryzacja systemu ERP dla wsparcia Planowania Produkcji

Wdrożenie procedur i narzędzi planowania długoterminowego w obszarze Operacji
Wykorzystanie technologii Big Data oraz AI w procesach Planowania Produkcji
Ocena procesu Harmonogramowanie Produkcji Wdrożenie systemu Harmonogramowania Produkcji Stabilizacja efektywności harmonogramowania poprzez wdrożenie systemu klasy APS (Advanced Production Scheduling) Poprawa harmonograwania w wyniku połączenie w trybie rzeczywistym (on-line) z maszynami produkcyjnymi
Ocena procesu Zaopatrzenia Wypracowanie zasad efektywnej współpracy z procesem Planowania Produkcji Wdrożenie funkcjonalności MRP (Material Requirements Planning) w celu optymalizacji zapasów magazynowych Wdrożenie mechanizmów JIT (Just-In-Time) w obszarze zaopatrzenia
Ocena procesu realizacji zamówienia Wypracowanie i wdrożenie zasad efektywnej współpracy Biura Obsługi Klienta, Zaopatrzenia i Planowania Produkcji Włączenie procesów logistycznych (magazyn, transport) do zapewnienia poprawy poziomu obsługi klienta Integracja systemów informatycznych organizacji (ERP, CRM, APS, WMS, TMS) dla optymalizacji kosztu obsługi zamówienia

Dlaczego Skuteczne Planowanie Operacyjne jest konieczne w nowoczesnej firmie?

Typowe efekty optymalizacji Planowania Operacyjnego w Modelu by Entra

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny