Szukaj
Close this search box.

Nowy wymiar optymalizacji
w przemyśle


Nowa rzeczywistość,
nowe wyzwania

Model by Entra
Focus Factory, Fit Factory, Flow Factory

Model by Entra to autorska metoda prowadzenia optymalizacji i rozwoju kompetencji w firmie produkcyjnej. Jej wartością jest kompleksowe podejście umożliwiające osiągniecie zarówno szybkiej redukcji kosztów, jak i sprawności organizacyjnej, co stanowi podstawę dalszego rozwoju i efektywnego zarządzania.

01

Audyt i Planowanie Rozwoju

02

Wdrożenie
i Budowa Kompetencji

03

Doskonalenie i Integracja

04

Przemysł 4.0

Umożliwia skuteczne i precyzyjnie Planowanie Łańcucha Dostaw. Koncentruje się na rozwoju kooperacji z Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, oraz możliwie głębokiej integracji procesów planowania z innymi, w tym komercyjnymi, obszarami firmy. Przeciwdziała selektywnemu usprawnianiu autonomicznych obszarów wewnątrz organizacji (tzw. silosom). Focus Factory to synonim firmy skoncentrowanej na celach, świadomej, że właściwe procesy planowania operacyjnego są warunkiem efektywności kosztowej w skali całej organizacji.

To w ujęciu strategicznym działania obliczone na poprawę rentowności Obszaru Produkcji. Cel realizowany jest poprzez zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach organizacji w identyfikację potencjalnych źródeł oszczędności, optymalizację zasobów oraz właściwą organizację pracy. Oznacza to maksymalizację efektywności i minimalizacją nakładów, jednak zawsze w rygorze zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa procesów. Fit Factory oznacza więc firmę, z której usunięto działania zbędne lub niewystarczająco efektywne oraz ograniczono do minimum występowanie strat, podnosząc jednocześnie kluczowe parametry potencjału wytwórczego.

Koncentruje się na budowie niezawodnych i efektywnych procesów biznesowych w Obszarze Logistyki. Tworzy system, który na zdefiniowanym poziomie zaspokaja potrzeby klientów wewnętrznych i zewnętrznych przy minimalnych nakładach własnych. Dzięki Flow Factory procesy logistyczne w firmie działają płynnie. Zapewniona jest efektywność transportowa i niezawodność dostaw. Osiągnięta zostaje optymalna elastyczność magazynowania w połączeniu z redukcją czasu operacji magazynowych.

W 3 kluczowych obszarach – Planowaniu Łańcucha Dostaw, Logistyce i Produkcji Model by Entra prowadzi firmę przez 4 fazy działań: od audytu i planowania, poprzez wdrożenie i budowę kompetencji, aż do fazy doskonalenia i integracji procesów, finalnie na poziomie Przemysłu 4.0.

Fazy optymalizacji

1. Audyt i Planowanie Rozwoju

Każda organizacja posiada niewykorzystane zasoby.
My je identyfikujemy.

Celem audytu w Model by Entra jest identyfikacja i ocena efektywności procesów kluczowych dla funkcjonowania Firmy. Zebranie obiektywnych informacji jest niezbędne dla wskazania obszarów o największym potencjale usprawnień i oszczędności. Audyt zakończony jest zawsze wnioskami i rekomendacją projektów do wdrożenia wraz z estymacją możliwych do osiągniecia efektów. Nasz raport z Audytu to nie tylko opis obszarów i źródeł deficytów Organizacji, lecz przede wszystkim konkretny Plan Rozwoju w kierunku skutecznej optymalizacji.

2. Wdrożenie i Budowa Kompetencji

Udział ekspertów we wdrożeniu znacząco zwiększa jego skuteczność.

Celem drugiej fazy prac jest zoptymalizowanie kluczowych procesów lub budowa nowych. Służą do tego odpowiednie narzędzia, wdrożenie których spowoduje nie tylko realne oszczędności finansowe, ale także mniejsze zużycie czasu, materiałów, zasobów ludzkich i środków trwałych. Dodatkową korzyścią jest poprawa jakości i terminowości. Kompleksowe wdrożenie prowadzone przez ekspertów optymalizacji to warunek szybkiej i skutecznej realizacji projektu na zaplanowanym poziomie. To także stabilizacja osiągniętych efektów. Wdrożeniu towarzyszy zawsze system szkoleń pracowników, ponieważ bez ich zaangażowania i wymaganej wiedzy, wdrożenie nie będzie w pełni skuteczne.

3. Doskonalenie i Integracja

Nie wierzymy w doskonałość, lecz w ciągłe doskonalenie.

Celem trzeciej fazy jest maksymalizacja zysków płynących z fazy wdrożenia. Proces optymalizacji obejmuje kolejne obszary funkcjonowania Firmy, a Ciągłe Doskonalenie staje się elementem kultury Organizacji. Integracja procesów i systemów z różnych obszarów Firmy zapewnia osiągnięcie pełnej kontroli nad Organizacją. Możliwe staje się skuteczne i efektywne kosztowo zarządzanie na podstawie, dostępnych on-line, danych rzeczywistych z obszarów Planowania Łańcucha Dostaw, Produkcji i Logistyki. Stopniowo coraz większą rolę zaczynają odgrywać cyfryzacja i automatyzacja.

4. Przemysł 4.0

Zmiana staje się szansą, a nie problemem.

Celem finalnej fazy Model by Entra jest osiągnięcie przez firmę takiej kultury organizacji w całym obszarze produkcji, który pozwoli na sprawne i skuteczne wdrażanie innowacji. W tej fazie kompetencje pracowników i możliwości wykorzystania zaawansowanych systemów zarządzania stają się podstawowym narzędziem całej organizacji, a ponadto oddziałują na kooperantów, dostawców i klientów w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Dzięki takiemu przygotowaniu firma zyskuje trwałą zdolność do szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość rynkową, w tym sytuacje krytyczne, których dziś nie można przewidzieć.

Nasza oferta

Oferta Entra Group opiera się na autorskim Modelu by Entra , składającym się z komplementarnych procesów Focus Factory, Fit Factory i Flow Factory. Zrealizowane równolegle, procesy te zapewniają kompleksową  optymalizację obszaru operacyjnego organizacji. Mogą być jednak wdrażane niezależnie od siebie, jeśli ujęcie holistyczne nie jest możliwe lub wymagane.

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk