Model by Entra > Fit Factory >

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Znaczenie Utrzymania Ruchu dla całej organizacji

Utrzymanie Ruchu poprzez silny wpływ na efektywność produkcji ma kluczowe znaczenie dla wyników organizacji jako całości. Bezpośrednio wpływa na: logistykę (stan techniczny transportu wewnętrznego); magazynowanie, w tym automatyczną komplementację wysyłek; kontrolę jakości (uszkodzone maszyny wymuszają wzmożony nadzór i powodują problemy jakościowe); ochronę środowiska (wycieki, zwiększona masa odpadów) i BHP (zwiększone ryzyko wypadków i koszty ich następstw). Efektywnie zarządzane Utrzymanie Ruchu to bezpieczna i sprawna produkcja zakładu.
Efektywne Utrzymanie Ruchu ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania całego obszaru Produkcji. Oddziałuje zarówno na stronę kosztową, jak i możliwości wytwórcze zakładu. W naszym rozumieniu Utrzymanie Ruchu odpowiada za:
 1. stan techniczny maszyn i urządzeń produkcyjnych, które stanowią bazę produkcji oraz maszyn i urządzeń infrastruktury (np. instalacje mediów, klimatyzacja, wentylacja), zapewnienie odpowiedniego środowiska procesów (np. temperatury, poziomu zapylenia, wilgotności), a w przypadku branż o podwyższonym rygorze technologicznym (np. farmacja, przemysł spożywczy, elektronika) zapewnienie separacji stref czysta/brudna
 2. funkcjonowanie produkcji zakładu z optymalną wydajnością z punktu widzenia technicznego, tzn. przygotowanie i realizację polityki UR adekwatnej do potrzeb organizacji oraz działania proaktywnie na rzecz minimalizacji usterek i awarii
 3. redukcję kosztów bezpośrednich (funkcjonowanie służb UR) i pośrednich (awarie, przestoje, utracone korzyści, kary za produkcję nieterminową lub poza normą jakości).

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jak często produkcja nie pozwala zrealizować działań UR?
Jak duża część pracy UR jest planowa, a jaka stanowi reakcję na awarie?
Jak często brakuje pieniędzy na naprawy?
Jak często pracownicy produkcji psują maszyny?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Zbyt częste awarie
 • Zbyt długi czas reakcji UR na wystąpienie awarii
 • Zbyt długi czas niesprawności urządzeń po awarii
 • Zbyt wysokie koszty UR
 • Brak standaryzacji działań i transparentności działań UR
 • Brak obiektywnej oceny skuteczności UR
 • Nieefektywne zarządzanie częściami zamiennymi
 • Słaba współpraca służb UR i produkcji

Jakie działania realizujemy?

Ważną cechą optymalizacji Utrzymania Ruchu jest formalizacja procesów. Odchodzimy od nawyków i subiektywnych ocen, np. kondycji maszyn, właściwych okresów kontroli na rzecz jednoznacznie sprecyzowanych zasad, których przestrzeganie zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów.  Charakterystyczne dla UR jest także przejście od reaktywności do proaktywności oraz nacisk na profilaktykę (podobnie jak w BHP). Naprawy, przeglądy, inspekcje, smarowania, wymiany serwisowe i modernizacje mają mieć charakter planowy. Coraz ważniejsze staje się także zaangażowanie pracowników produkcji w samodzielne przeglądy. Naszym celem jest rozwój w kierunku predykcyjnego UR.

Szczegółowy plan w zakresie efektywnego utrzymania ruchu

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Audyt strategii i modelu URWybór i budowa optymalnego modelu URSystem okresowej walidacji i aktualizacji Modelu UR

Weryfikacja możliwości wdrożenie kilku równoległych modeli UR w ramach organizacji

Wprowadzenie systemu KPI dla procesów UR

Integracja bazy wiedzy UR z systemem zarządzania wiedzą organizacji

Wprowadzenie procesów zarządzania pełnym cyklem życia urządzeń

Określenie rozwoju diagnostyki urządzeń
Wprowadzenie modelu predykcyjnego UR

Integracja systemu dancyh UR z systemem predykcyjnym
Efektywne procesy URFormalizacja procesów UROptymalizacja procesów URAutomatyzacja wdrożonych procesów UR
Ocena efektywnoci URWprowadzenie wskaźników efektywności URZarządzanie efektywnością URAutomatyczny pomiar, identyfikacja i przetwarzanie danych o efektywności UR
Ocena efektywności współpracy z podwykonawcami URZapewnienie efektywnej współpracy z podwykonawcami UROutsourcing elementów URIntegracja systemów UR z systemami podwykonawców

Automatyzacja przetwarzania danych
Ocena organizacji infrastruktury UR (warsztaty i magazyny)Organizacja infrastruktury UR (warsztaty i magazyny)Formalizacja dostępu pracowników produkcji do infrastruktury UR

Rozwój infrastruktury UR
Automatyzacja magazynów części zamiennych
Ocena Planowania UR (w tym obsługa niesprawności) w zakresie planów UR i dokładności ich realizacjiPlanowanie działań prewencyjnych UR na krytycznych urządzeniachPełne planowanie działań URWdrożenie zasad predykcyjnego UR ze znaczącym wykorzystaniem narzędzi BigData i AI
Ocena zarządzania częściami zamiennymiOrganizacja zarządzania częściami zamiennymiWłączenie zarządzania częściami zamiennymi w Politykę Zarzadzania Zapasami organizacjiWykorzystanie rozwiązań RPA i BigData do zarządzania częściami zamiennymi
Ocena Samodzielnych PrzeglądówWdrożenie pracowników produkcji do udziału w procesach URPełna odpowiedzialność pracowników produkcji za Samodzielne PrzeglądyIntegracja pracowników produkcji z rozwiązaniami predykcyjnego UR

Wsparcie Samodzielnych Przegladów narzędziami Przemysłu 4.0

Dlaczego warto optymalizować Utrzymanie Ruchu?

Typowe efekty optymalizacji UR w Modelu by Entra:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny