Model by Entra > Flow Factory >

Efektywny Transport Zewnętrzny

Znaczenie Transportu Zewnętrznego dla całej organizacji.

Znaczenie Transportu Zewnętrznego zależy od charakteru działalności firmy, ale przyjąć należy, że jego znaczenie jest coraz większe dla wyniku organizacji, gdyż rośnie jego wpływ na poziom satysfakcji klientów oraz koszty związane z dystrybucją nieograniczoną już granicami krajów. Istotne stają się cele wizerunkowe i jakość świadczonych usług, już nie tylko w nowoczesnych kanałach dystrybucji, np. e-commerce czy sklepy wielkopowierzchniowe, ale także w przemyśle, gdzie terminowość, a nawet kompetencje komunikacyjne kierowcy mogą przesądzać o zacieśnieniu relacji lub osłabieniu pozycji wobec klienta.
Rola transportu zewnętrznego rośnie. Nawet niewielkie firmy sprzedają swoje wyroby na terenie całego kraju. Tradycyjne bariery, jakimi były granice państw – stopniowo zanikają . Dzięki internetowi i spedycji międzynarodowej firmy zdobywają klientów niemalże bez ograniczeń geograficznych. O zasięgu transportu decydują więc koszty. Rosną także oczekiwania klientów co do terminowości. Szybkość, precyzja i pewność dostaw mogą decydować o sukcesie sprzedażowym, zarówno w handlu hurtowym, jak i detalicznym. W Modelu by Entra wyzwaniom tym stawiają czoła:
 1. Zoptymalizowane Procesy Transportu Zewnętrznego, których punktem wyjścia są: zidentyfikowane kluczowe wymagania klientów; dookreślone standardy dla poszczególnych klientów (lub kategorii klientów) i jednostek transportowych; analiza możliwości realizacji procesów transportowych w ramach rozwiązań IN/OUT- sourcingowych i wynikających z nich korzyści; planowanie zapotrzebowania na zasoby transportowe poprzez wdrożenie narzędzi wspomagających bilansowanie i planowanie. Dalej, na poziomie zaawansowanym – optymalizacja m. in. poprzez wykorzystanie informacji z systemu TMS oraz integrację z procesami zakupowymi (okresowe weryfikacje potrzeb, kryteriów wyboru i realizacji wskaźników przez podwykonawców).
 2. Awizacja Transportu Zewnętrznego rozwijana poprzez system rejestracji pojazdów i planowania awizacji; monitoring odchyleń i ich konsekwencji; monitoring i zasady informowania o zdarzeniach nagłych oraz zarządzanie nimi; integracja z systemami podmiotów kooperujących.
 3. Właściwie ułożona współpraca z dostawcami usług Transportu Zewnętrznego, której podstawą są wysokie kompetencje własnego biura spedycji; pełna formalizacja relacji z dostawcami usług Transportu Zewnętrznego, w tym zoptymalizowane zasady rozliczeń, wdrożenie mechanizmów i zapewnienie ich egzekucji, automatyczne zmiany stawek vs. obiektywne czynniki zewnętrzne, uzależnienie wynagrodzenia od osiąganych wskaźników awizacji.
 4. Systemy wsparcia Transportu Zewnętrznego umożliwiające pełne zarządzanie Transportem Zewnętrznym, wykorzystanie narzędzi wspierających proces planowania wysyłek i optymalizację tras, wdrożenie i/lub optymalizację wykorzystania systemu TMS.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy wysyłki są zawsze dostarczone na czas?
Czy firma ma pełną wiedzę o statusie wysyłek?
Czy firma ma wiedzę o poziomie satysfakcji klienta z jakości i terminowości wysyłek (zanim otrzyma formalną skargę/ reklamację/karę)?
Czy firma ma wskaźniki skuteczności awizacji? Czy są osiągane?
Czy firma zna koszty złej awizacji? Kto je ponosi?
Czy koszty są zgodne z zakładanym budżetem?
Czy firma potrafi optymalizować trasy?
Czy umowy z dostawcami usług transportowych chronią interesy firmy? Czy są okresowo weryfikowane, respektowane i egzekwowane?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Nieterminowe dostawy
 • Wysokie bądź niestabilne koszty, przekraczanie budżetu
 • Słaba awizacja (dezorganizacja dostaw i wzrost kosztów)
 • Niedotrzymywanie standardów przez dostawców usług transportowych (niezgodne z wymaganiami środki transportowe, niewłaściwa estetyka/czystość, uszkodzenia towaru, niska satysfakcja klientów)
 • Brak jasnych zasad/niewłaściwe zasady współpracy z dostawcami usług transportowych
 • Brak egzekucji ustaleń zawartych w umowach z dostawcami usług transportowych
 • Brak adekwatnych i funkcjonalnych systemów wsparcia w zarządzaniu Transportem Zewnętrznym

Jakie działania realizujemy?

Są 3 zasadnicze działania, na których się koncentrujemy w optymalizacji Transportu Zewnętrznego. Po pierwsze, prawidłowe i precyzyjne określenie wymagań klientów oraz budowa odpowiadających im wystandaryzowanych procesów, ale jednocześnie podjęcie decyzji, które z nich realizowane są obligatoryjnie, a jaki zakres stanowi usługę dodatkową/premium, płatną lub należną określonej kategorii klientów. Po drugie monitoring procesów oparty o wskaźniki, dostarczający obiektywnej wiedzy i pozwalający na skuteczne planowanie i zarządzanie. Po trzecie właściwe zarzadzanie relacjami z dostawcami usług od etapu wyboru, przez monitoring działań, okresową ocenę aktualnych dostawców, monitoring rynku pod kątem nowych dostawców, aktywne wykorzystywanie dobrze skonstruowanych umów z podwykonawcami do egzekucji usług na oczekiwanym poziomie jakości i kosztów.

Szczegółowy plan w zakresie efektywnego transportu wewnętrznego

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Ocena procesów Transportu ZewnętrznegoOpracowanie i wdrożenie modelu Transportu Zewnętrznego

Planowanie zapotrzebowania na zasoby transportowe poprzez wdrożenie narzędzi wspomagających bilansowanie i planowanie zapotrzebowania na zasoby transportowe

Wdrożenie wskaźników oceny efektywności procesów transportowych
Wzmocnienie roli narzędzi komunikacyjnych w ramach modelu transportowego

Formalizacja procesu kwalifikacji dostawców
Integracja systemu klasy TMS oraz jego funkcjonalności z systemem ERP
Ocena funkcjonujacego systemu awizacji w obszarze Transportu Zewnętrznego,Wdrożenie efektywnego systemu awizacjiWykorzystanie systemu lokalizacji i identyfikacji pojazdów w procesie awizacjiWykorzystanie rozwiązań AI, analizy scenariuszowej oraz automatyzacji procesu (RPA) do wsparcia procesu awizacją i korektą zmian
Ocena efektywności współpracy z dostawcami usług transpotu zewn.Optymalizacja fukcjonowania Działu Spedycji

Wdrożenie umów o współpracy z kluczowymi dostawcami usług
Optymalizacja kontraktówWłączenie rozwiązań BI/AI w proces zarządzania kontraktem

Intregracja i automatyzacja zarządzania kontraktami
Ocena systemów wsparcia Transportu ZewnęterznegoModyfikacja posiadanych narzędzi wspierających procesy planowania wysyłek oraz optymalizacji trasOptymalizacja posiadanych systemów wspierających procesy Transportu ZewnętrznegoPełna integracja systemu TMS z systemami dostawców usług transportowych

Dlaczego warto optymalizować Transport Zewnętrzny?

Typowe efekty poprawy Organizacji Produkcji:

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny