Szukaj
Close this search box.

Efektywna Organizacja Przedsiębiorstwa

Znaczenie Efektywnej Organizacji Przedsiębiorstwa dla całej organizacji

Efektywne Zarządzanie i Organizacja Przedsiębiorstwa to warunek dobrego funkcjonowania firmy. Ponieważ w praktyce nie ma możliwości kontrolowania wszystkich aspektów działania organizacji, szczególnie czynników zewnętrznych, w tym makroekonomicznych, tym ważniejsze jest świadome i skuteczne wywieranie wpływu na czynniki zależne od organizacji. Są sprawdzone metody i narzędzia, które pozwalają zidentyfikować kluczowe procesy oraz pozwalają nimi właściwie zarządzać, tak, aby stworzone ramy organizacyjne wspierały realizację strategicznych celów, nie pozwalały na rozpraszanie zasobów, zachęcały do zaangażowania i premiowały skuteczne działanie.
Jako właściwą organizację przedsiębiorstwa rozumiemy taki stan formalny i faktyczny , w którym adekwatnie do modelu biznesowego zdefiniowane zostały cele strategiczne oraz wynikające z nich cele poszczególnych obszarów jej działania. Stworzone w ten sposób ramy organizacyjne wspierają działające prawidłowo procesy i realizujących je pracowników, nie powodując zbędnych obciążeń i ograniczeń. Stan taki osiągamy poprzez optymalizację następujących elementów:
 1. Struktura organizacyjna – zapewnienie jej dopasowania do realnych potrzeb wraz z alokacją zasobów adekwatną do hierarchii zadań, przygotowanie pracowników i kadry menedżerskiej do zmian, a także wprowadzenie mechanizmów zapewniających aktualizację struktury w przypadku ewolucji zasad funkcjonowania firmy. Za rozwiązanie docelowe uważamy budowę płynnej struktury, w której procesy i zasoby są w sposób łatwy i szybki alokowane dla ich optymalnego wykorzystania na rzecz realizacji zadań organizacji jako całości, a nie tylko wybranych obszarów.
 2. Zarządzanie procesowe, poprzez standaryzację przebiegu i formalizację wszelkich działań wewnętrznych firmy , tak, aby praca odbywała się w sposób precyzyjnie określony, stały i optymalny. Zweryfikowane w praktyce i sformalizowane procesy gwarantują stałe wyniki na oczekiwanym poziomie (założone akceptowalne odchylenie). Drogą do tego pożądanego stanu jest mapowanie głównych procesów w organizacji z matrycami RACIO, określenie ról i odpowiedzialności, walidacja systemów zarządzania (ISO, HAACP, BRC, IFS), a na poziomie zaawansowanym wprowadzenie zarządzania macierzowego.
 3. Wskaźniki zarządcze oraz ich raportowość – ich celem jest oparcie wszelkich procesów decyzyjnych na faktach, na obiektywnych danych, transparentnie i sukcesywnie pozyskiwanych i bezinercyjnie dystrybuowanych w organizacji do określonych osób. Tylko zarządzanie oparte o takie dane pozwala na racjonalne i skuteczne planowanie oraz rozwój. Wdrożenie wskaźników w zarządzaniu efektywnością organizacji (BSC, RRFCA, PQCDSM) pozwala na minimalizację praktyk podejmowania decyzji w oparciu o subiektywne przeświadczenie i nieformalne opinie. Na poziomie zaawansowanym zalecane jest zdefiniowanie i wdrożenie rozwiązań BI / OI (Operational Intelligence) zintegrowanych z systemami nadrzędnymi.
 4. Przepływ Informacji zapewniający stan, w którym we właściwym czasie do właściwych osób docierają potrzebne im informacje. Jednocześnie informacje te mają formę ustrukturyzowaną – tzn. istnieje łatwość odnalezienia wybranych, istotnych informacji, ich prezentacja jest przejrzysta, jednoznaczna i nie wymaga dodatkowej analityki do podejmowania decyzji. Jest pełna, bez luk i łatwo dostępna, a jej wiarygodność nie ulega wątpliwości. Zoptymalizowany przepływ informacji opiera się na systemach IT i przygotowany jest z wykorzystaniem narzędzi mapowania procesów, takich jak VSM.
 5. System spotkań niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procesów, wymiany informacji i podejmowania decyzji. Nie dotyczy operacyjnych spotkań ad hoc, które zawsze mogą wystąpić, ale systemowej siatki spotkań powiązanej z kaskadowaniem działań zarządczych od samej góry organizacji do poziomu zespołów roboczych. Celem optymalizacji systemu spotkań jest stworzenie zasad ich organizacji, uczestnictwa, odpowiedzialności, prowadzenia i podsumowywania wyników, tak, aby zagwarantować oczekiwany efekt – najczęściej w postaci formalnej decyzji, sposobu jej publikacji i trybu wdrożenia.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Czy w firmie pojawiają się spory kompetencyjne i „przerzucanie się odpowiedzialnością”?
Czy procesy w firmie są wystandaryzowane i monitorowane na bieżąco?
Jakie reakcje w firmie wywołuje odchylenie wskaźników?
Czy firma ma wiedzę jaka dziś była efektywność kluczowych procesów (sprzedaży, logistyki, produkcji, konkretnego wyrobu)?
Czy zdarza się, że wskaźniki rosną, a zyski maleją?
Czy ludzie narzekają na brak informacji?
Jak często nic nie wynika ze spotkań?
Jak często spotkania są za długie?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Niska wydajność spowodowana  niedopasowaną do potrzeb i celów strukturą organizacyjną
 • Konflikty i brak współpracy wynikającą z nieprecyzyjnego podziału kompetencji i odpowiedzialności (obszary i ludzie)
 • Niska wydajność niewystandaryzowanych i niezoptymalizowanych procesów
 • Brak możliwości doskonalenia niestandardowych, przypadkowych działań
 • Brak wiedzy, kto co robi i za co odpowiada
 • Brak wskaźników – obiektywnego pomiaru skuteczności i efektywności działań
 • Złe wskaźniki, nieadekwatna baza do podejmowanych decyzji
 • Niezrozumienie roli wskaźników na różnych szczeblach organizacji
 • Brak informacji w firmie  (informacje giną, są nieaktualne, niezgodne, niepełne, niezrozumiałe, zbyt obszerne)
 • Nieefektywne spotkania (źle przygotowane, nie odbywają się, przypadkowy skład, brak decyzji, zbyt długie)

Jakie działania realizujemy?

Niezależnie od tego, czy pracujemy na rzecz wybranego obszaru, czy też w skali całej firmy, koncentrujemy się na budowie świadomości, że odpowiednia organizacja ułatwia pracę, często zmniejsza ilość zadań i poprawia wydajność. Aby tak się stało, konieczne jest zrozumienie, że sprawnie wykonywać można tylko jasno określone, powtarzalne zadania (standaryzacja), mierzone za pomocą wskaźników. Monitoring działań zapewnia natomiast wiedzę i daje możliwość zarządzania lub korekty, kiedy wskaźniki nie są na wymaganym poziomie.

Dlaczego warto optymalizować Organizację Przedsiębiorstwa?

Typowe efekty optymalizacji Przedsiębiorstwa w Modelu by Entra

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk