Szukaj
Close this search box.

Model by Entra > Fit Factory >

Rentowność Produkcji

Wpływ skutecznego zarządzania Rentownością Produkcji na ogólną rentowność firmy produkcyjnej

Na rentowność firmy produkcyjnej wpływa szereg różnych czynników. Jednym z aspektów, który ma bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową przedsiębiorstwa, jest właściwe zarządzanie Rentownością Produkcji. Przez Rentowność Produkcji należy rozumieć parametr określający efektywność, w tym finansową, funkcjonowania części produkcyjnej przedsiębiorstwa. Pozwala on na udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, ile i jakich zasobów organizacja zużywa do realizacji produkcji. Wiedza na temat tego, jak kształtuje się ten parametr, jest niezbędna, gdy interesuje nas analiza progu rentowności firmy produkcyjnej.

 

Z czego wynika to, że skuteczne zarządzanie Rentownością Produkcji jest tak ważne dla przedsiębiorstwa? Dzięki niemu można pozyskać niezbędną i precyzyjną (czas, miejsce, wpływ na wynik) wiedzę o kosztach produkcji. W wielu przypadkach znacząco wpływają one na ogólną rentowność firmy – często stanowią najważniejszy element jej kosztów całkowitych, co ma krytyczne znaczenie dla potencjału poprawy zarządzania i optymalizacji. Precyzyjne zarządzanie Rentownością Produkcji pozwala na racjonalną wycenę oszczędności wynikających z eliminacji strat i marnotrawstwa czy przygotowania właściwej wyceny handlowej w części stanowiącej TKW (Techniczny Koszt Wytworzenia). Stanowi to ogromną wartość w kontekście planowania działań na rzecz optymalizacji obszaru, jakim jest rentowność przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 

 

Zarządzanie Rentownością Produkcji zgodnie z Modelem by Entra

Trudno przecenić rolę działań na rzecz Rentowności Produkcji, ponieważ w znaczący sposób przekładają się one na to, że wzrasta ogólna rentowność firmy produkcyjnej. Z perspektywy przedsiębiorstwa Rentowność Produkcji jest celem nadrzędnym, a w ujęciu strategicznym wręcz przesądzającym o zasadności jego funkcjonowania. Analiza Rentowności Produkcji skupia się na ocenie aspektów decydujących o biznesowym znaczeniu produkcji jako sumy wszystkich składających się na nią procesów operacyjnych. W ujęciu Modelu by Entra zarządzanie Rentownością Produkcji zawiera kilka poniższych elementów.

 

 1. Zapewnienie poprawnego i pełnego zrozumienia pojęcia kosztów na wszystkich etapach procesu produkcji jako warunku optymalizacji działalności wytwórczej.
 2. Ciągły monitoring kosztów na wymaganym poziomie szczegółowości z uwzględnieniem momentu oraz miejsca generowania kosztu czy powiązania go z konkretnym produktem oraz zleceniem.
 3. Zarządzanie efektywnością poprzez kontrolę kluczowych parametrów procesów produkcyjnych z punktu widzenia bilansowania ich wpływu na koszty wytworzenia.
 4. Wyznaczanie kierunków rozwoju produkcji ze względu na jej opłacalność (określenie, jaka jest rentowność produktu lub grupy produktów i związany z tym rozwój produktów o wyższej rentowności).
 5. Wypracowanie struktur kontrolingu produkcji jako miejsca odpowiedzialnego za poprawę Rentowności Produkcji.

 

Profesjonalna optymalizacja zarządzania Rentownością Produkcji

Jako Entra Group oferujemy naszym klientom fachowe wsparcie w realizacji celu, jakim jest usprawnienie zarządzania Rentownością Produkcji, a w konsekwencji również zwiększenie rentowności firm, które do nich należą. Wieloletnie doświadczenie i bogate know-how naszych specjalistów pozwala na wdrożenie lub usprawnienie kontrolingu produkcji w taki sposób, aby dążył do możliwie wysokiego stopnia integracji w skali całej organizacji. Dzięki temu będzie on umożliwiał skuteczniejszą ocenę faktycznej Rentowności Produkcji i zapewniał większe możliwości w zakresie zarządzania wynikiem finansowym.

W ramach optymalizacji w obszarze kontrolingu wykorzystujemy różne rozwiązania, w tym Total Cost of Ownership oraz narzędzia Lean Management, które łączą Ciągłe Doskonalenie z Rentownością Produkcji. Ważny element podejmowanych przez nas działań na rzecz usprawnienia zarządzania Rentowności Produkcji stanowi także standaryzacja poszczególnych produktów od strony kosztowej. Pozwala ona m.in. na określenie tego, jaka jest rentowność produktu o konkretnych parametrach.

Warto dodać, że z profesjonalnego wsparcia oferowanego przez Entra Group korzystają klienci zainteresowani nie tylko usprawnieniem zarządzania Rentownością Produkcji w swoich firmach, ale także osiągnięciem innych celów, do których zaliczają się m.in. skuteczna optymalizacja procesów produkcyjnych czy Efektywna Organizacja Produkcji.

Czy znasz odpowiedzi na te pytania?

Jaki był koszt zrealizowania dzisiejszego zlecenia X123?
Jaka była rentowność wczorajszej produkcji?
Jaka była rentowność ubiegłego miesiąca?
Kto odpowiada za monitoring rentowności produkcji?
Jakie były przyczyny przekroczeń standardów kosztowych dla produktu Y w ubiegłym tygodniu?

Jak działamy?

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Brak identyfikacji kosztów produkcji w odniesieniu do konkretnych produktów, partii produkcyjnych
 • Brak precyzyjnego monitoringu odchyleń od standardowych kosztów produkcji
 • Brak możliwości wyznaczenia kosztu niestabilności planu produkcji
 • Brak przypisania odpowiedzialności za kontroling kosztów produkcji
 • Brak informacji o prawdziwych źródłach strat
 • Brak działań poprawiających Rentowność Produkcji
 • Brak modelu zarządzania Rentownością Produkcji lub model nieskuteczny
 • Nieprecyzyjne system rozliczania Zleceń Produkcyjnych
 • Brak świadomości kosztów wśród pracowników produkcji
 • Brak obiektywnych i realnych wskaźników rentowności
 • Brak świadomości struktury kosztów osobowych poza działem kadr

Jakie działania realizujemy?

Znaczącą cechą zaawansowanego kontrolingu produkcji jest jego dążenie do możliwie pełnej integracji w skali całej organizacji (surowce, maszyny, infrastruktura, media, magazynowanie, ludzie). Im wyższy stopień integracji, tym bardziej precyzyjna ocena stanu faktycznego rentowności i większa możliwość zarządzania wynikiem finansowym. Ogromną wartością precyzyjnego kontrolingu produkcji jest możliwość realnej wyceny oszczędności z tytułu eliminacji strat i marnotrawstwa. Równie ważną kwestią jest standaryzacja produktów od strony kosztowej, gdyż doraźne zmiany parametrów (nawet obniżenie kosztów niektórych z nich) przynoszą nierzadko tylko pozorne oszczędności, a sumarycznie koszty zmian mogą dawać efekt ujemny. Skuteczny kontroling weryfikuje także koszty nieplanowanych zmian produkcji czy koszty postojów maszyn. Skutecznymi sposobami optymalizacji w tym zakresie są TOTAL COST OF OWNERSHIP oraz narzędzia typowe dla Lean Management łączące ciągłe doskonalenie z Rentownością Produkcji.

Szczegółowy plan w zakresie rentowności produkcji

Przeglądaj poziomo

Audyt i Planowanie RozwojuWdrożenie i Budowa KompetencjiDoskonalenie i IntegracjaPrzemysł 4.0
Ocena Procesów Rentowności ProdukcjiWdrożenie procesu monitoringu Rentowności ProdukcjiWdrożenie TCO (Total Cost of Ownertship) jako rozwoju koncepcji Rentowności Produkcji


Regularna analiza strategii produkcyjnej w oparciu o koncepcję product life cycle
Pełna integracja procesów biznesowych dla optymalizacji rentowności produkcji (procesy operacyjne m.in. outsourcing oraz komercyjne m.in. price & portfolio management, budgeting)
Wdrożenie narzędzi analizy Rentowności ProdukcjiZdefiniowanie zasad funkcjonowania Kontrolingu Produkcyjnego oraz mechanizmu współpracy z Kontrolingiem Finansowym


Przejście z modelu tradycyjnego rozliczania kosztów do modelu ABC (Activity-Based Costing)
Integracja systemów kontrolingowo-finansowych w ocenie Rentowności Produkcji, produktów i klientów


Wykorzystanie danych z urządzeń IoT, mechanizmów BigData oraz AI dla wsparcia procesu oceny Rentowności Produkcji w modelu ABC
Ocena wykorzystania narzędzi Lean w poprawie rentownościWdrożenie procesów identyfikacji projektów poprawy rentownościWłączenie pełnej analizy rentowności do wszystkich działań inwestycyjnych, CD, poprawy, optymalizacji, itp.Cyfryzacja procesów poprawy Rentowności Produkcji


Wykorzystanie Machine Learning i BigData do identyfikacji obszarów i projektów poprawy Rentowności Produkcji
Analiza zarządzenia kosztami produkcjiWdrożenie zarządzania Kosztami ProdukcjiWłączenie Produkcji w procesy finansowe w celu optymalizacji planów amortyzacyjnych, nośników kosztów pośrednich


Rewizja kosztów funkcjonowania obszaru produkcji z wykorzystaniem dostępnych narzędzi automatyzacji i robotyzacji


Włączenie Produkcji w procesy kadrowe w celu dalszej optymalizacji kosztów pracy
Włączenie Produkcji w proces IBP (Integrated Business Planning) jako mechanizmu kontroli Rentowności Produkcji


Wykorzystanie integracji z partnerami biznesowymi dla optymalizacji TCO w całym Łańcuchu Dostaw
Analiza zarządzania efektywnością produkcjiOptymalizacja Efektywności Kosztowej Produkcji wg matrycy PQCDSM (Productivity, Qualit, Cost, Delivery, Safety, Morale)Rozwój zarządzania Efektywnością Kosztową Produkcji


Wdrożenie zasad Zero Base Approach dla kontroli strat materiałowych


Identyfikacja potencjału oszczędności w wyniku połączenia zarządzania Efektywnością Kosztową z planowaniem operacyjnym
Optymalizacja procesu produkcyjnego z punktu widzenia rentowności z wykorzystaniem narzędzi Przemysłu 4.0

Dlaczego warto optymalizować zarządzanie Rentownością Produkcji?

Typowe efekty optymalizacji Rentowności Produkcji w Modelu by Entra

Porozmawiajmy o optymalizacji w Twojej firmie

Michał Matejczyk

Wybierz zakres Modelu by Entra

PLANOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Skuteczne Planowanie Operacyjne

Optymalne Zapasy w Organizacji

PRODUKCJA

Rentowność Produkcji

Efektywna Organizacja Produkcji

Narzędzia Optymalizacji Produkcji (Lean, WCM)

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Optymalna Kontrola Jakości

Automatyzacja i Cyfryzacja Produkcji

LOGISTYKA

Skuteczna Organizacja Logistyki

Efektywne Magazyny

Optymalny Transport Wewnętrzny

Efektywny Transport Zewnętrzny