Szukaj
Close this search box.

Jak określić cele strategiczne firmy, przedsiębiorstwa – przykłady

12 lipca 2022
Entra Group » Jak określić cele strategiczne firmy, przedsiębiorstwa – przykłady

Wyznaczone w przemyślany sposób cele strategiczne firmy odgrywają ważną rolę w jej rozwoju. Powinny one uwzględniać założenia misji przedsiębiorstwa i stanowić odpowiedź na pytanie, jakie działania należy podjąć w określonym okresie, aby dotrzeć do etapu, na którym zależy organizacji. Cele strategiczne przedsiębiorstwa charakteryzują się długoterminowością i stanowią sposób na realizację strategii firmy. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy między innymi: czym są cele strategiczne firmy oraz jak je określić.

Dobra strategia przedsiębiorstwa – czym się charakteryzuje?

Firma produkcyjna, która chce stale się rozwijać i budować swoją pozycję na rynku, powinna opracować swoją strategię. Co oznacza to pojęcie? Strategia przedsiębiorstwa powinna być spójną koncepcją, która definiuje orientację oraz kierunek jego działań. Dzięki niej firma jest w stanie z powodzeniem rywalizować z konkurencją, adaptować się do zmieniających się okoliczności, a także osiągać dobre wyniki i wypracowywać zysk, czyli realizować podstawowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobra strategia firmy powinna być prosta i spójna – zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Pozwala ona poznać odpowiedzi na fundamentalne pytania związane z przedsiębiorstwem, wskazując m.in. jaka jest wizja, misja, a także cele długoterminowe firmy. Strategia przedsiębiorstwa musi być ukierunkowane na optymalne spożytkowanie potencjału firmy, a także prawidłowe zagospodarowanie dostępnych zasobów.

Czym są wizja oraz misja przedsiębiorstwa?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak określić długoterminowe cele strategiczne firmy. Aby tego dokonać, warto jednak wcześniej sprecyzować sobie to, co rozumie się przez misję oraz wizję przedsiębiorstwa, będące fundamentem jego kultury organizacyjnej.

Misja firmy w najprostszym ujęciu stanowi odpowiedź na pytanie, jaki jest główny cel istnienia danej firmy. Wskazuje kierunki rozwoju oraz to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć. Misja przedsiębiorstwa uwydatnia to, czym wyróżnia się dana firma oraz do kogo kieruje swoją ofertę, a także jakim wartościom hołduje. Te wartości mogą być różne, ale zazwyczaj dzieli się je na cztery kategorie, wśród których znajdują się wartości: biznesowe, racjonalne, rozwojowe oraz dotyczące wkładu na rzecz społeczności, w większości wypadków lokalnej.

Wizja firmy stanowi natomiast wyobrażenie tego, do czego przedsiębiorstwo dąży i czym ma stać się w przyszłości. Powinna ona być ambitna i inspirująca, ale przy tym realna i rzetelnie nawiązująca do aktualnej sytuacji. Tylko w ten sposób będzie ona w stanie zmotywować pracowników i ukierunkować ich działania we właściwy sposób.

Co to są cele strategiczne firmy?

Przedsiębiorstwo, które ma zamiar podążać w kierunku rozwojowym wyznaczonym przez jego misję, powinno w tym celu ustalić odpowiednie cele strategiczne. Co określa się tym mianem? Cele strategiczne przedsiębiorstwa stanowią zbiór zadań do wykonania w określonym horyzoncie czasowym. Misja i cele przedsiębiorstwa są bezpośrednio ze sobą związane – osiąganie celów strategicznych firmy stanowi sposób realizowania jej misji. Cele strategiczne firmy w znacznym stopniu determinują działania prowadzone przez różne działy w przedsiębiorstwie.

Cele strategiczne przedsiębiorstwa – przykłady

Strategiczne cele przedsiębiorstwa mogą być bardzo zróżnicowane, co dobrze obrazują to przykłady sfer, w jakich firma może je sobie wyznaczyć. Organizacja mają możliwość ustalenia celów związanych np. z obszarem finansowym, obsługą klienta czy ekspansji rynkowej. Jak mogą wyglądać cele strategiczne przedsiębiorstwa produkcyjnego? Poniżej prezentujemy trzy przykłady celów strategicznych związanych z różnymi obszarami działania firmy.

 

  • Optymalizacja procesów produkcyjnych.
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników w rozwój organizacji.
  • Automatyzacja najważniejszych procesów biznesowych w firmie.

 

Jak widać, cele strategiczne mogą dotyczyć bardzo różnych kwestii, ale w każdym wypadku wiążą się z koniecznością dobrze skoordynowanej pracy wielu działów.

Jak określa się cele strategiczne firmy produkcyjnej?

Cele strategiczne przedsiębiorstwa formułuje się, biorąc pod uwagę wiele różnych czynników. Zalicza się do nich m.in.:

 

  • wizję przedsiębiorstwa,
  • analizę makrootoczenia organizacji,
  • analizę konkurencji,
  • analizę sytuacji wewnętrznej w firmie w momencie formułowania celów,
  • analizę zdolności do adaptacji zmian,
  • analizę potrzeb zarówno samej organizacji, jak i jej klientów.

 

Organizacja powinna pamiętać o tym, że nie warto ustalać sobie zbyt wielu celów strategicznych, a dodatkowo nie mogą być one ze sobą sprzeczne.

W jaki sposób wyznacza się cele strategiczne firmy produkcyjnej? Wykorzystuje się do tego zasadę SMART, o której piszemy więcej poniżej.

Zasada SMART – na czym ona polega?

Zasada SMART jest popularną metodą stosowaną przez firmy chcące prawidłowo sformułować cele strategiczne, które będą możliwe do zrealizowania. Każda litera z akronimu SMART oznacza inną cechę, jaką powinien posiadać dobrze wyznaczony cel.

 

S – Specific (Sprecyzowany)

Cele strategiczne firmy powinny być sprecyzowane i definiować, co organizacja chce za ich sprawą osiągnąć. Co istotne, precyzja opisu nie dotyczy sposobu, w jaki chcemy coś osiągnąć, a tylko tego, co pragniemy uzyskać. Wyznaczenie celu zgodnie z tą zasadą umożliwia łatwe śledzenie postępów w jego realizacji i upraszcza dalszą pracę nad kolejnymi jego aspektami, które powinny być zgodne z zasadą SMART.

 

M – Measurable (Mierzalny)

Kolejną istotną cechą, jaką powinny posiadać cele przedsiębiorstwa, jest mierzalność. Cel projektu musi być możliwy do monitorowania, bo tylko w ten sposób można jednoznacznie określić, czy udało się go osiągnąć. Postęp celu można zidentyfikować za pomocą różnych sposobów, np. poprzez podanie faktycznych wartości oraz precyzyjnego miernika opisującego zagadnienie.

 

A – Achievable (Osiągalny)

Cele strategiczne przedsiębiorstwa powinny być formułowane tak, aby były osiągalne. Wynika z tego, że osoby odpowiedzialne za ich realizację, powinny mieć dostęp niezbędnych zasobów oraz realny wpływ na możliwość jego realizacji. Cele powinny być atrakcyjne, dobrze przemyślane, ambitne i dające wymierną korzyść, choć niekoniecznie materialną.

 

R – Relevant (Istotny)

Przy ustalaniu celu strategicznego w firmie należy brać pod uwagę jego istotność. Powinien on stanowić ważny krok naprzód dla organizacji, a także określoną wartość dla osób odpowiedzialnych za jego realizację. Trzeba w tym celu zadbać o słuszność i sensowność celu, a także zaktywizować pracowników, aby mieli oni świadomość, że ich rola jest bardzo ważna w kontekście jego wykonania. Dobrą decyzją jest stworzenie listy umiejętności, wiedzy i zasobów, które są konieczne do realizacji wyznaczonego celu, a następnie uzupełnienie braków.

 

T – Time-bound (Określony w czasie)

Ostatnią regułą w koncepcji SMART są ramy czasowe realizacji celu. Formułując cel, nie można zapomnieć o ustaleniu ostatecznego terminu jego osiągnięcia. Wyznaczony deadline zwiększa mobilizację do działania, uniknięcie problemów z prokrastynacją i umożliwia skuteczne monitorowanie postępów. Bardzo ważny jest przemyślany wybór terminu realizacji celu. Wyznaczenie zbyt krótkiego okresu sprawia, że założenia stają się nierealne, natomiast zbyt odległy termin powoduje spadek motywacji do intensywnego działania. Aby uniknąć sztucznej koncentracji pod koniec ram czasowych realizacji celu, bardzo ważne jest określenie regularnych w czasie okresów przeglądowych zaawansowania jego realizacji oraz identyfikacji ryzyk.

Podsumowanie

Prawidłowo wyznaczone cele strategiczne to podstawa, jeżeli firma chce rozwijać się w obranych przez siebie kierunkach. Cele strategiczne mogą być bardzo różne, a na ich formułowanie ma wpływ wiele czynników, w tym m.in. misja i wizja firmy, a także analiza jej potrzeb, zasobów, klientów i konkurencji. W realizacji celów strategicznych biorą udział różne działy w całym przedsiębiorstwie, stąd szczególną rolę odgrywa umiejętne zarządzanie ludźmi w organizacji. Kluczem do ustalenia dobrych celów firmy jest stosowanie się do zasady SMART, zgodnie z którą cel powinien być: sprecyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny oraz określony w czasie.

Jako Entra Group proponujemy profesjonalne usługi umożliwiające wypracowanie Efektywnej Organizacji Przedsiębiorstwa, dzięki której możliwe jest wyznaczanie celów strategicznych adekwatnych do modelu biznesowego, a następnie ich skuteczna realizacja. Pomagamy organizacjom również w innych aspektach, np. wykorzystując narzędzia optymalizacji produkcji, wpływamy na poprawę rentowności tego obszaru. W naszej ofercie znajduje się również autorski Model By Entra, składający się z trzech komplementarnych produktów:

 

 

Współpraca z nami sprawia, że optymalizacja procesów w firmie produkcyjnej jest osiągalnym celem. Dzięki wspólnemu wysiłkowi zakład klienta może osiągnąć poziom, w którym będzie spełniać wymogi stawiane przez Przemysł 4.0.

Zapraszamy do kontaktu.

Zainteresował Cię ten artykuł? Zapoznaj się z innymi wpisami na naszym blogu, gdzie wyjaśniamy między innymi, jak obliczyć koszty magazynowania.

Autor:

Tomasz Michalak

Dyrektor ds. Przemysłu 4.0

T. +48 601 246 506
tomasz.michalak@entra-group.eu

Udostępnij:

Zobacz inne publikacje