Szukaj
Close this search box.

EDIH – kompleksowe wsparcie dla firm w ewolucji do Fabryki Przyszłości

3 czerwca 2024
Fabryka Przyszłości jest punktem na ścieżce rozwoju firmy, do którego chce dążyć coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dostrzegających korzyści wynikające z implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0. W jaki sposób można osiągnąć ten ambitny cel? Organizacja, która chce przejść ewolucję do Fabryki Przyszłości, powinna wejść na ścieżkę transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0. Kluczem do efektywnej realizacji tego procesu jest strategiczne i długofalowe podejście – wdrażanie rozwiązań ad-hoc, bez przemyślanego planu, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Małe i średnie przedsiębiorstwa pragnące wyewoluować do Fabryk Przyszłości mają obecnie ku temu wyjątkowo sprzyjające warunki. Jedną z inicjatyw podjętych przez Komisję Europejską w ramach programu „Cyfrowa Europa” (Digital Europe Programme) jest budowa sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH). Celem tego rodzaju ośrodków jest zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowego wsparcia w procesie transformacji do Fabryk Przyszłości oraz osiągnięciu dojrzałości cyfrowej. W niniejszym artykule wyjaśnimy m.in. czym tak naprawdę jest Fabryka Przyszłości, jakie podmioty określa się mianem EDIH i jaka jest ich rola oraz przedstawimy projekt hub4industry wraz z omówieniem zakresu oferowanego w jego ramach wsparcia, grona potencjalnych beneficjentów projektu oraz wymagań, które trzeba spełnić, by wziąć w nim udział.

Czym jest Fabryka Przyszłości?

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego z perspektywy firmy produkcyjnej opłaca się wejść na ścieżkę transformacji cyfrowej, warto wytłumaczyć, co oznacza termin Fabryka Przyszłości. Jest to jedno z kluczowych pojęć dla Przemysłu 4.0. W ramach Fabryki Przyszłości dochodzi do połączenia dwóch wymiarów: fizycznego i wirtualnego, w celu zapewnienia inteligentnej produkcji, która jest w stanie elastycznie dopasowywać się do zmian zapotrzebowania na rynku. Ewoluując do Fabryki Przyszłości, firma optymalizuje procesy w różnych obszarach swojego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych. Wśród najważniejszych wyzwań i zagadnień, z jakimi musi się zmierzyć na swojej drodze ku Przemysłowi 4.0, wyróżnia się m.in.:
 • zrównoważoną produkcję,
 • analizę danych i raportowanie,
 • zaangażowanie pracowników,
 • zarządzanie zmianą.
Efektem udanej transformacji cyfrowej jest zwiększona innowacyjność przedsiębiorstwa, które staje się bardziej konkurencyjne i potrafi prowadzić efektywną kosztowo produkcję z zachowaniem dbałości o dobro pracowników oraz środowiska. Charakterystyczną cechą Fabryki Przyszłości jest funkcjonowanie w oparciu o rozwiązania i technologie Przemysłu 4.0. Do składających się na nią kluczowych technologii i obszarów można zaliczyć m.in.:
 • łączność w sieci 5G,
 • automatyzację i robotyzację,
 • IIoT (Industrial Internet of Things), czyli Przemysłowy Internet Rzeczy,
 • sztuczną inteligencję (AI),
 • rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość (AR i VR),
 • cloud computing,
 • technologię BIM,
 • druk 3D,
 • cyberbezpieczeństwo.
Chcąc rzucić więcej światła na kwestie korzyści i skutków wynikających z profesjonalnego wdrożenia w firmie produkcyjnej rozwiązań Przemysłu 4.0, poprosiliśmy naszego eksperta, Michała Matejczyka, o wypowiedź na temat tego, jak prezentuje się wizja Fabryki Przyszłości według Entra Group, czyli jednego ze współtwórców hub4industry – Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych. „Fabryka Przyszłości to nie tylko wizja technologiczna, ale kompleksowa transformacja obejmująca ludzi, technologie i kulturę organizacji. Cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja odgrywają kluczową rolę, ale to właśnie ludzie stanowią rdzeń tej wizji. Ich kompetencje, umiejętności i zaangażowanie będą decydować o sukcesie całego przedsięwzięcia. Fabryka Przyszłości to wysoce zautomatyzowane, elastyczne i zrównoważone środowisko produkcyjne, w którym ludzie i technologie ściśle współpracują, aby tworzyć produkty i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Kluczowe elementy tej wizji to hiperautomatyzacja, cyfrowa łączność, elastyczność, personalizacja i zrównoważony rozwój. Hiperautomatyzacja oznacza szerokie wykorzystanie robotów, cobotów, sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) do automatyzacji zadań i procesów. Systemy autonomiczne zdolne do podejmowania decyzji i działania bez ingerencji człowieka staną się powszechne. Cyfrowa łączność to ciągły przepływ danych za pomocą Internetu Rzeczy (IoT), umożliwiający optymalizację procesów w czasie rzeczywistym i zdalne sterowanie oraz monitorowanie produkcji. Elastyczność i personalizacja oznaczają szybką adaptację do zmieniających się potrzeb rynku i preferencji klientów, produkcję krótkich serii i partii dostosowanych do indywidualnych zamówień oraz wykorzystanie druku 3D i innych technologii addytywnych do tworzenia spersonalizowanych produktów. Pracownicy Fabryki Przyszłości muszą posiadać szeroki wachlarz umiejętności, od obsługi systemów automatyzacji i robotów po analitykę danych i rozwiązywanie problemów. Kreatywność, praca zespołowa i umiejętność szybkiej adaptacji do zmian staną się kluczowe w dynamicznym środowisku pracy.Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy muszą zainwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników. Dostęp do szkoleń, kursów i programów rozwojowych pozwoli im nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Jednak sama technologia i wykwalifikowani pracownicy nie wystarczą. Bez odpowiedniej komunikacji i przygotowania kultury organizacyjnej, firma nie będzie w stanie stać się prawdziwą Fabryką Przyszłości. Kluczowe jest zaangażowanie pracowników w proces transformacji, stworzenie kultury nastawionej na innowacje i ciągłe doskonalenie oraz zapewnienie otwartej i przejrzystej komunikacji na wszystkich szczeblach organizacji. Fabryka Przyszłości to nie tylko hasło, ale realna wizja, która może stać się rzeczywistością dla całej branży produkcyjnej. Oznacza ona głęboką transformację procesów, modeli biznesowych i relacji między ludźmi a maszynami. Fabryka Przyszłości to fascynująca wizja, która otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju przemysłu i gospodarki. To również wyzwanie, które wymagać będzie od nas kreatywności, odwagi i zaangażowania.”

Co to jest EDIH i na jakiej zasadzie funkcjonuje?

Prawidłowe przeprowadzenie procesu implementacji rozwiązań charakterystycznych dla Fabryk Przyszłości 4.0 okazuje się dla wielu firm bardzo dużym wyzwaniem. Głównymi utrudnieniami na drodze do realizacji tego celu są m.in.:
 • brak kompleksowego podejścia, które obejmowałoby działanie w oparciu o plany strategiczne, a także stopniowe wprowadzanie innowacyjnych technologii w poszczególnych obszarach działalności firmy wraz z ich integracją,
 • wysokie koszty inwestycyjne,
 • obawy przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian oraz ich wpływem na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa,
 • bariery kompetencyjne wynikające z niedoboru odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.
Wszystkie te czynniki powodują, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku cechuje niska dojrzałość cyfrowa oraz nieefektywność procesów realizowanych w obszarach takich jak np. Produkcja, Planowanie czy Logistyka. Częstą bolączką tego rodzaju organizacji jest także brak wdrożonego zarządzania przez fakty, w wyniku czego wiele decyzji zostaje podjętych na podstawie opinii czy przekonań, a nie obiektywnych danych. Wyzwania, z jakimi mierzą się małe i średnie przedsiębiorstwa, zostały dostrzeżone przez Komisję Europejską. W celu realizacji założeń programu „Cyfrowa Europa” (Digital Europe Programme) została podjęta inicjatywa, w ramach której powołano sieć Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Skrótowo określa się je jako EDIH, co wywodzi się od angielskiej nazwy tych podmiotów, czyli European Digital Innovation Hub.

Jak definiuje się Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych?

Czym są Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych? Są to regionalne centra innowacji cyfrowych zbudowane wokół tzw. Orchestratora, czyli instytucji stanowiącej łącznik między partnerami i odpowiadającej za koordynację działań całego EDIH-u. Charakterystyczną cechą EDIH-ów jest to, że są one konsorcjami typu one-stop-shop, co umożliwia korzystającym z ich usług przedsiębiorcom uzyskanie kompleksowego wsparcia ze strony jednego ośrodka. W skład takich konsorcjów mogą wchodzić różnego rodzaju podmioty, w tym m.in.:
 • uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe,
 • firmy konsultingowe,
 • dostawcy zaplecza technologicznego oraz innowacyjnych rozwiązań,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Rola i zalety EDIH-ów

Podstawowym zadaniem EDIH-ów jest zapewnienie małym i średnim przedsiębiorcom kompleksowego wsparcia ze strony ekspertów z różnych dziedzin Przemysłu 4.0. Poprzez swoją działalność mają przyczynić się do przyspieszenia transformacji cyfrowej w firmach korzystających z ich usług. Organizacje z sektora MŚP mogą z pomocą EDIH-u zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i sprawić, by ich zakłady produkcyjne były w stanie sprostać standardom wyznaczanym przez Przemysł 4.0. Istotnym czynnikiem wyróżniającym usługi EDIH-ów jest ich dostosowanie do potrzeb konkretnej firmy oraz zapewnienie jej całościowego wsparcia na różnych etapach procesu ewolucji do Fabryki Przyszłości. W ramach współpracy z przedsiębiorstwem EDIH zapewnia wsparcie doradcze i konsultacyjne w zakresie m.in. profesjonalnych audytów dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, definiowania potrzeb w oparciu o jego cele strategiczne czy planowania procesu wdrażania zmian. Firma korzystająca z usług EDIH-u może liczyć także na specjalistyczną pomoc w takich obszarach jak m.in.:
 • testowanie proponowanych przez EDIH rozwiązań oraz ich późniejsza implementacja w zakładzie produkcyjnym
 • szkolenia z zakresu twardych oraz miękkich zagadnień dotyczących Przemysłu 4.0, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego przeprowadzenia transformacji cyfrowej,
 • rozwiązywanie problemów środowiskowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz obiegu zamkniętego.
Ważnym argumentem przemawiającym za podjęciem współpracy z Europejskim Hubem Innowacji Cyfrowych jest także to, że firma ma zapewnione profesjonalne wsparcie w procesie identyfikacji oraz uzyskiwania dostępu do zewnętrznego finansowania inwestycji związanych z transformacją cyfrową.

Projekt hub4industry – fachowe wsparcie w ewolucji firmy do Fabryki Przyszłości

Aktualnie polskie firmy z sektora MŚP mają możliwość skorzystania z usług różnych EDIH-ów działających na terenie naszego kraju. Pełną listę takich ośrodków można znaleźć za pomocą tej wyszukiwarki. Jednym z intensywnie działających EDIH-ów znajdujących się na południu Polski jest hub4industry. Funkcję Lidera tego konsorcjum pełni Krakowski Park Technologiczny, który współpracuje z grupą innych Partnerów. Należą do nich następujące firmy i instytucje: Realizowany przez konsorcjum projekt hub4industry jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”. Jakie są najważniejsze założenia projektu hub4industry? Za główny cel obrano w jego przypadku stworzenie kompleksowego punktu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, który zagwarantuje im profesjonalną pomoc w ewolucji do Fabryki Przyszłości. W ramach swojej działalności hub4industry realizuje takie zadania jak m.in.:
 • zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do nowoczesnych technologii oraz eksperckiej wiedzy z zakresu Przemysłu 4.0,
 • tworzenie mapy drogowych transformacji cyfrowej, czyli strategicznego dokumentu prezentującego wizję, cele oraz plan działania związany z wdrażaniem technologii Przemysłu 4.0 do procesów produkcyjnych i pomocniczych,
 • skuteczne wspieranie przedsiębiorstw m.in. w optymalizacji procesów produkcyjnych czy usprawnieniu procesów zarządzania danymi,
 • organizacja spotkań i demonstracji w showroomach Fabryki Przyszłości, a także wizyty studyjne w innowacyjnych zakładach produkcyjnych,
 • realizacja usług proof-of-concept, czyli testowych wdrożeń technologii w przedsiębiorstwach, które pozwalają na realną ocenę rentowności inwestycji.
Projekt hub4industry obejmuje ponad 60 różnych usług, które realizują specjalizujący się w danym zakresie Partnerzy. Na uwagę zasługuje fakt, że każda firma korzystająca ze wsparcia EDIH-u może skorzystać z oferty indywidualnie dostosowanej do swoich potrzeb. O to, czym wyróżnia się hub4industry na tle innych EDIH-ów oraz dlaczego warto skorzystać z jego wsparcia, zapytaliśmy Daniela Kesslera, kierownika zespołu ds. cyfryzacji przemysłu – przedstawiciela Lidera Konsorcjum, czyli Krakowskiego Parku Technologicznego. „hub4industry, podobnie jak inne huby innowacji cyfrowej oferuje wsparcie firmom w ich procesie transformacji sposobu prowadzenia biznesu. Nasza oferta wyróżnia się jednak bardzo kompleksowym podejściem do potrzeb zakładów produkcyjnych. Konsorcjum partnerów hubu, w którym pracujemy wspólnie już od kilku lat, zostało tak dobrane by zapewnić dostęp do usług doradczych na każdym etapie wdrażania zmian i nowych technologii przemysłu 4.0. Inspirujemy, demonstrujemy, szkolimy oraz realizujemy wdrożenia pilotażowe: oferujemy bardzo wiele możliwości testowania technologii, tak w zakresie automatyki, robotyki jak i oprogramowania, analizy danych czy cyberbezpieczeństwa. To praktyczne podejście minimalizuje ryzyka związane z wdrażaniem nowych technologii. Jako chyba jedyni w kraju pomagamy też w projektowaniu czy przebudowie fabryk z wykorzystaniem technologii BIM. Dostęp do wiedzy eksperckiej z doświadczeniem w wielu branżach pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji, a w efekcie na efektywniejszą transformację cyfrową firmy i zmianę jej kultury. Firmy mogą skuteczniej zwiększyć swoją konkurencyjność, wdrażając innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność, efektywność i konkurencyjność na rynku. Nasze kompleksowe podejście pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze – szczególnie, że usługi dla MŚP świadczone są w ramach limitu de minimis. Przy okazji ułatwiamy też firmom nawiązywanie nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, inwestorami i klientami.” Z pomocy EDIH-u hub4industry mogą skorzystać przedsiębiorcy z całej Polski. Czas realizacji tego projektu przypada na okres: od stycznia 2023 roku do grudnia 2025 roku. Co istotne, działania hub4industry są współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme) oraz przez PARP, dzięki czemu firmy zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie otrzymają 100% dofinansowania na objęte nim działania.

Do kogo jest skierowane wsparcie hub4industry?

Projekt hub4industry powstał z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które chcą zapewnić sobie kompleksowe wsparcie ekspertów w zaplanowaniu transformacji cyfrowej oraz wprowadzaniu i integracji kluczowych technologii i rozwiązań Przemysłu 4.0. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorstwo, aby móc ubiegać się o pomoc w ramach projektu hub4industry? Wśród nich znajdują się takie wymogi jak m.in.:
 • usługobiorca chcący skorzystać ze wsparcia hub4industry musi być firmą z sektora MŚP i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP potwierdzoną wpisem
 • do odpowiedniego rejestru lub ewidencji.
 • w momencie aplikowania przedsiębiorca nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej,
 • podmiot pragnący skorzystać z usług hub4industry musi spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis,
 • działalność przedsiębiorstwa nie może dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Jaki jest zakres wsparcia dla firm ze strony hub4industry?

W ramach projektu hub4industry przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ponad 60 usług, które dzielą się na kilka rodzajów, jakimi są:
 • szkolenia i warsztaty biznesowe,
 • audyty i usługi doradcze,
 • test-before-invest, czyli testy wykonalności i wdrożenia konkretnych rozwiązań, które są „szyte na miarę” dla danego przedsiębiorstwa
 • wsparcie w pozyskaniu środków inwestycyjnych.
Za każdą z oferowanych przez hub4industry usług odpowiadają eksperci posiadający w danym obszarze niezbędne kompetencje i kwalifikacje, aby móc zapewnić przedsiębiorstwu wysokiej jakości wsparcie.
 • AGH – specjaliści z tej uczelni są odpowiedzialni za realizację takich usług jak m.in. audyt procesów i doradztwo w zakresie określenia funkcjonalności i doboru lub rozwoju systemów klasy ERP/MRPII oraz organizacja i optymalizacja funkcjonowania wewnętrznych działów B+R i ocena poziomu TRL projektów.
 • ASTOR – wśród usług oferowanych przez tę firmę w ramach hub4industry można wyróżnić m.in.: szkolenie z obsługi i naukę programowania robotów przemysłowych oraz audyt danych i analizę możliwości zastosowania, skalowalności i zwrotu z inwestycji w technologie AI w przedsiębiorstwie.
 • BIM Klaster – eksperci z tej instytucji świadczą różne usługi, do których zalicza się m.in.: szkolenie z zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0 z obszaru BIM.
 • Entra Group – w ramach naszej specjalizacji w konsorcjum jesteśmy odpowiedzialni za m.in.: ocenę przedinwestycyjną obejmującą analizę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, jak i audyt ogólny procesów Planowania, Produkcji i Logistyki, a także program pilotażowy „Poprawa efektywności wybranego obszaru organizacji”.
 • ICsec – do usług oferowanych przez tego Partnera zaliczają się m.in. analizy i audyty cyberbezpieczeństwa sieci teleinformatycznych (sieci przemysłowe LAN/WAN, SDN i OT) obejmujące także zalecenia konsultacyjne, pokazy i warsztaty praktyczne.
 • ImFactory – specjaliści tego Partnera oferują w ramach hub4industry usługi w zakresie m.in. analizy testowej automatyzacji związanej z monitoringiem maszyn wykorzystywanych w wybranym procesie.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – eksperci reprezentujący tę instytucję świadczą w ramach hub4industry kompleksowe usługi doradcze w zakresie zaawansowanych procesów opracowywania, symulacji i testów konstrukcji prototypowych, a także m.in. zapewniają wsparcie w zakresie pozyskaniu środków inwestycyjnych na technologie Przemysłu 4.0.
 • Politechnika Krakowska – specjaliści z tej uczelni oferują beneficjentom projektu hub4industry wiele szkoleń, w tym m.in.: z zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0 z obszaru IIoT czy z systemów metrologicznych w Przemyśle 4.0.
 • ReliaSol – w ramach EDIH-u hub4industry eksperci tego Partnera oferują przedsiębiorstwom m.in. szkolenie z wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle w obszarze predykcyjnego utrzymania ruchu oraz audyt gotowości wdrożenia analityki predykcyjnej.
 • T-Mobile – specjaliści T-Mobile zapewniają przedsiębiorcom korzystającym z pomocy hub4industry m.in. wsparcie eksperckie w zakresie projektowania, integracji i przygotowania testów urządzeń IIoT, 5G, NB-IoT i przemysłowych platform komunikacyjnych.
 • T-Systems – do usług świadczonych przez ekspertów tego Partnera zaliczają się m.in. analizy i audyty cyberbezpieczeństwa sieci IT.
W celu zapoznania się z pełną listą usług świadczonych przez hub4industry zachęcamy do odwiedzenia zakładki: Oferta, która znajduje się na stronie tego EDIH-u.

Jakimi obszarami w ramach hub4industry zajmuje się Entra Group?

Jednym z Partnerów konsorcjum prowadzącego projekt hub4industry jest firma Entra Group. Jak na odgrywaną przez nią rolę w hub4industry zapatruje się Artur Kolibski, prezes Entra Group? „Jako prezes Entra Group, jestem niezwykle dumny z udziału naszej firmy w tym projekcie. Wierzę, że nasza rola jako partnera konsorcjum jest kluczowa dla sukcesu tej inicjatywy i ma ogromny potencjał dla rozwoju polskiego przemysłu. Entra Group posiada bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie oceny i optymalizacji procesów biznesowych oraz transformacji cyfrowej. Jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje będą nieocenione dla wspierania firm w ich dążeniu do innowacji i poprawy konkurencyjności, ponieważ skoncentrowanie się jedynie na technologii, z pominięciem czynnika ludzkiego i kulturowego, prowadzi jedynie do krótkoterminowych i niestabilnych efektów. Cieszymy się również z możliwości współpracy z renomowanymi uczelniami, instytutami badawczymi i innymi firmami w ramach konsorcjum Hub4Industry. Wspólnie wierzymy, że Hub4Industry może stać się katalizatorem dla innowacji w przemyśle i znacząco przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki. Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie naszym partnerom w Hub4Industry dostępu do najnowszych koncepcji, wiedzy eksperckiej i zasobów, które pomogą im wdrożyć innowacyjne rozwiązania i osiągnąć przewagę konkurencyjną. Hub4Industry to ekscytujący projekt, który ma potencjał zmienić oblicze polskiego przemysłu. Jestem dumny, że Entra Group może odegrać kluczową rolę w tym przedsięwzięciu i wierzę, że wspólnie osiągniemy wielki sukces.” Do obszarów, jakimi zajmujemy się w ramach naszej specjalizacji w konsorcjum, należą:
 • ocena przedinwestycyjna, która obejmuje zarówno analizę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, jak i audyt ogólny procesów Planowania, Produkcji i Logistyki,
 • program pilotażowy „Poprawa efektywności wybranego obszaru organizacji”.

Kompleksowa ocena przedinwestycyjna

Aby ewolucja firmy do Fabryki Przyszłości była możliwa, niezbędne jest profesjonalne planowanie zmiany. W tym celu nasi doświadczeni eksperci realizują analizę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz audyt ogólny procesów Planowania, Produkcji i Logistyki. Dzięki nim możliwe jest wskazanie obszarów, które charakteryzują się największym potencjałem do wprowadzenia usprawnień. Warto podkreślić, że nasze audyty wyróżnia szeroki zakres, ponieważ nie ograniczamy się wyłącznie do obszaru Cyfryzacji, ale także opracowujemy różnorodne rekomendacje dotyczące zarówno usprawnień procesowych, jak i organizacyjnych. Jakie są najistotniejsze efekty oceny przedinwestycyjnej w wykonaniu specjalistów Entra Group? Przede wszystkim pozwala ona określić poziom ogólnej efektywności przedsiębiorstwa. Podjęte działania skutkują również profesjonalną oceną potencjału optymalizacji w oparciu o kluczowe parametry. Innymi wymiernymi efektami naszej pracy są projekty poprawy w poszczególnych obszarach działania organizacji, a także gotowy plan działania dla etapu wdrożeniowego, który obejmuje:
 • projekty poprawy wraz z określonymi priorytetami,
 • harmonogram wdrożenia działań, na jakie zdecydowało się przedsiębiorstwo korzystające z naszej usługi,
 • fachowe rekomendacje dotyczące uzasadnionych pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym rozwiązań i technologii Przemysłu 4.0, których wdrożenie przyniosłoby przedsiębiorstwu oczekiwane korzyści.

Program pilotażowy „Poprawa efektywności wybranego obszaru organizacji”

W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa korzystającego z naszych usług program pilotażowy „Poprawa efektywności wybranego obszaru organizacji” może:
 • stanowić etap następujący po wykonaniu oceny przedinwestycyjnej (rozwiązanie optymalne),
 • zostać zrealizowany niezależnie od oceny przedinwestycyjnej (rozwiązanie opcjonalne).
Czym zajmujemy się w ramach tego programu pilotażowego? Wspólnie z klientem uzgadniamy jeden obszar działania jego organizacji, który zostanie poddany procesowi wdrażania zmian. Co istotne, wdrażanie zmian przeprowadzamy z użyciem eksperckich narzędzi pozwalających zapewnić firmie realne korzyści nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także w zakresie np. poprawy jakości i terminowości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Istotną kwestią, o której należy wspomnieć w kontekście naszego programu pilotażowego jest to, że gwarantujemy kompleksowy charakter wdrożenia. Co należy przez to rozumieć? Proces wdrożenia zmian w naszym wykonaniu prowadzi nie tylko do poprawy parametrów osiąganych przez firmę w danym obszarze, ale także do zwiększenia kompetencji i doświadczenia kadry pracowniczej. Z tego powodu integralną część wdrożenia stanowią szkolenia i warsztaty dla pracowników. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu będą oni w stanie kontynuować wdrożenie usprawnień w danym obszarze. Jakie efekty przynosi nasz program pilotażowy „Poprawa efektywności wybranego obszaru organizacji”? Do najważniejszych profitów, jakie wynikają z niego dla przedsiębiorstwa, można zaliczyć m.in.:
 • wzrost efektywności procesów realizowanych w danym obszarze,
 • uwolnienie potencjału efektów optymalizacji,
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie celów stosowania technologii Przemysłu 4.0 oraz podniesienie ich kompetencji umożliwiające efektywne wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań,
 • wdrożenie rozwiązań i narzędzi Przemysłu 4.0, które są uzasadnione ekonomicznie i stanowią odczuwalną, pozytywną zmianę w organizacji.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia hub4industry?

Kompleksowe wsparcie zapewniane przez hub4industry to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla firm z sektora MŚP, które chcą wykonać duży krok naprzód w swoim rozwoju i skutecznie przejść ewolucję do Fabryki Przyszłości. Wśród najistotniejszych korzyści płynących dla firm ze współpracy z naszym Europejskim Hubem Innowacji Cyfrowych można wskazać m.in.:
 • możliwość skorzystania z eksperckiej wiedzy Partnerów konsorcjum, którzy specjalizują się w różnych zagadnieniach związanych z Przemysłem 4.0,
 • efektywne przeprowadzenie przedsiębiorstwa przez cały proces transformacji cyfrowej,
 • optymalizację procesów w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w tak kluczowych obszarach, jak np. cyberbezpieczeństwo,
 • wzrost konkurencyjności firmy na rynku,
 • możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy w zakresie pozyskania środków na sfinansowanie inwestycji w rozwiązania i technologie Przemysłu 4.0,
 • możliwość udziału w licznych szkoleniach i warsztatach, które stanowią skuteczny sposób na podniesienie kompetencji pracowników z zakresu rozwiązań i technologii Przemysłu 4.0,
 • możliwość zapoznania się z praktycznym zastosowaniem technologii Przemysłu 4.0 poprzez wizytę w jednym z naszych showroomów.
Na podkreślenie zasługuje także to, że firmy zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie hub4industry otrzymają 100% dofinansowania na usługi realizowane w jego ramach.

Podsumowanie

Praktyka pokazuje, że w przypadku wielu firm z sektora MŚP w naszym kraju proces transformacji cyfrowej zatrzymał się bardzo wstępnym etapie. Znaczącym wsparciem w ewolucji przedsiębiorstwa do Fabryki Przyszłości jest skorzystanie z usług naszego Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych – hub4industry. W ramach tego projektu współdziała dziesięciu Partnerów, którzy dysponują ekspercką wiedzą związaną z różnymi obszarami Przemysłu 4.0. Oferta hub4industry obejmuje ponad 60 różnych usług – organizacje współpracujące z nami mogą skorzystać z szerokiej gamy m.in. szkoleń i warsztatów, audytów i usług doradczych, wsparcia w pozyskaniu środków inwestycyjnych czy tzw. test-before-invest. Pomoc hub4industry pozwala stworzyć firmie sprzyjające warunki do przejścia drogi wiodącej ku Przemysłowi 4.0. Jako Entra Group pełnimy funkcję jednego z Partnerów konsorcjum prowadzącego projekt hub4industry. W ramach projektu realizujemy różne usługi, w tym m.in. kompleksową ocenę przedinwestycyjną oraz program pilotażowy „Poprawa efektywności wybranego obszaru organizacji”. W naszych działaniach bazujemy na autorskim Modelu by Entra, na który składają się cztery komplementarne produkty: Nasza wiedza i doświadczenie sprawiają, że firmy korzystające ze wsparcia hub4industry mogą osiągnąć cel, jakim jest efektywna optymalizacja procesów w ich zakładach produkcyjnych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów na temat współpracy.

Autor:

Michał Matejczyk

Wiceprezes Zarządu

T. + 48 603 753 779
michal.matejczyk@entra-group.eu

Udostępnij:

Zobacz inne publikacje