Szukaj
Close this search box.

Automatyzacja produkcji – dlaczego warto w nią inwestować?

14 marca 2023

Jednym z kluczowych aspektów, o jaki musi zadbać nowoczesna firma z branży produkcyjnej, jest automatyzacja produkcji. Wraz z robotyzacją i cyfryzacją pełnią funkcję ważnych elementów optymalizacji procesów produkcyjnych – zarówno od strony fizycznej produkcji, jak i usprawnienia administracyjnej części tych procesów. Wdrożenie odpowiednich zmian w organizacji sprzyja poprawie wyników w wielu jej obszarach. Zwiększa się jakość i efektywność produkcji, dzięki czemu z kolei wzrasta rentowność firmy oraz satysfakcja i zaufanie klientów. Poprawie ulega także między innymi planowanie i zarządzanie całym procesem produkcyjnym. Automatyzacja, cyfryzacja i robotyzacja produkcji mają duże znaczenie w kontekście dalszego rozwoju organizacji, która chce czerpać dla siebie maksimum korzyści z innowacyjnych rozwiązań Przemysłu 4.0.

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy między innymi: co to jest automatyzacja produkcji, jakie benefity może przynieść wdrażającej ją organizacji oraz w jaki sposób my, jako Entra Group, pomagamy Klientom w obszarze optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych.

Na czym polega automatyzacja produkcji?

Automatyzacja przemysłu jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Firmy produkcyjne decydują się na automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych w celu uzyskania większej konkurencyjności, wzrostu wydajności oraz poprawy jakości wytwarzanych produktów. Zanim przejdziemy do omówienia korzyści płynących z automatyzacji produkcji, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co dokładnie oznacza to pojęcie.

Automatyzacja produkcji ma na celu przekształcenie różnego rodzaju operacji składających się na proces produkcyjny w firmie tak, aby nie musieli ich realizować ręcznie pracownicy, tylko aby były one przeprowadzane w sposób zautomatyzowany. Dzięki temu można odciążyć osoby pracujące na danym stanowisku od wykonywania powtarzalnych czynności, a także ograniczyć ryzyko popełnienia przez nie błędów. Warto podkreślić, że automatyzacja dotyczy nie tylko pracy fizycznej, ale również umysłowej, co sprawia, że usprawnić można również administracyjną część procesu produkcyjnego, obejmującą m.in. gromadzenie danych, raportowanie czy rozliczanie zrealizowanej produkcji.

Jakie rozwiązania z obszaru automatyki i robotyki stosuje się w firmach produkcyjnych? Istotną rolę odgrywa automatyzacja linii produkcyjnych, umożliwiająca zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym zachowaniu powtarzalnej jakości wyrobów. Automatyzacja i robotyzacja produkcji pozwala jednak nie tylko przyspieszyć realizowanie poszczególnych operacji, ale także wykonywać te, które do tej pory nie były możliwe, ze względu np. na zbyt wysoki poziom skomplikowania bądź narażałyby pracowników na pracę w szczególnie trudnych lub niebezpiecznych warunkach.

Co istotne, automatyzacja produkcji nie sprowadza się wyłącznie do wyposażenia zakładu w nowe maszyny, roboty czy systemy IT bądź do unowocześnienia dotychczasowych rozwiązań. Wymaga m.in.:

 

 • dogłębnej analizy potrzeb firmy oraz potencjału danego procesu w zakresie wprowadzania w nim zmian,
 • szkoleń pracowników z różnych szczebli,
 • optymalizacji procesów produkcyjnych oraz, w szerszym ujęciu, optymalizacji całego Łańcucha Dostaw.

Wdrożenie automatyzacji w oderwaniu od optymalizacji bardzo często rodzi poważne konsekwencje. Automatyzacja niezoptymalizowanych procesów produkcyjnych prowadzi do wzrostu skali związanych z nią nieefektywności, co z kolei przekłada się na obniżenie jakości i rentowności produkcji. Jeśli organizacja planuje więc automatyzować swoją produkcję, to na czele tego projektu powinien stanąć doświadczony lider, którego zadaniem będzie osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku wdrożenia. Źle przeprowadzona automatyzacja produkcji będzie skutkować frustracją oraz rosnącymi kosztami amortyzacji w rachunku kosztów produkcji, przez co będzie cierpiała jej rentowność.

Korzyści płynące z automatyzacji produkcji

Automatyzacja produkcji to proces, który może przynieść firmie wiele korzyści. Co może zyskać przedsiębiorstwo produkcyjne, decydując się na wdrożenie jej u siebie? Wśród benefitów płynących z tego rozwiązania możemy wyróżnić m.in.:

 

 • wzrost wydajności produkcji – dzięki automatyzacji procesu produkcji można wytwarzać więcej wyrobów, w krótszym czasie, co sprawia, że firma poprawia swoją rentowność,
 • zmniejszenie kosztów produkcji, związane np. wyższą wydajnością w czasie lub z możliwą redukcją liczby zatrudnionych osób,
 • możliwość sprawniejszego dokonywania modyfikacji w ofercie oraz szybszego rozwijania i udoskonalania metod produkcji,
 • zwiększenie jakości produkcji – zautomatyzowane zadania wykonywane są w sposób jednorodny i powtarzalny, a przy tym wolny od błędów ludzkich,
 • optymalizację zasobów, np. poprzez pracę danych maszyn, robotów przemysłowych czy różnego rodzaju systemów przez 24 godziny na dobę,
 • możliwość wykonywania zadań, których pracownicy nie mogą zrealizować, np. ze względów prawnych czy zdrowotnych,
 • możliwość realizacji operacji wymagających bardzo dużej siły bądź precyzji,
 • uniezależnienie się od różnego rodzaju problemów kadrowych wynikających np. z charakterystyki pracy wielozmianowej lub starzenia się kadry pracowniczej,
 • wzrost zadowolenia klientów – satysfakcja klientów rośnie wraz ze wzrostem jakości obsługi oraz dostarczanego produktu,
 • możliwość skuteczniejszego kontrolowania procesu produkcyjnego i zbierania rzeczywistych danych o aktualnych wynikach,
 • efektywniejsze planowanie i zarządzanie procesem produkcyjnym, dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym, rzetelnym danym, przedstawionym w czytelny sposób.

 

Automatyzacja, wraz z robotyzacją i cyfryzacją, mogą w dalszej perspektywie przyczynić się do optymalizacji przepływu informacji w całej organizacji za sprawą integracji wykorzystywanych w niej systemów.

Model by Entra a automatyzacja i cyfryzacja

Firmy produkcyjne zmagają się z szeregiem różnych problemów, które mogą zostać wyeliminowane dzięki prawidłowo wdrożonym procesom automatyzacji, robotyzacji oraz cyfryzacji. Te problemy nie ograniczają się jedynie do wąskiego pojęcia fizycznej produkcji – braku zaawansowanych maszyn i systemów oraz tym podobnych kwestii. Można dostrzec ich więcej, spoglądając szerzej na produkcję i uwzględniając przy tym kwestie związane z administracyjną częścią procesu produkcyjnego. Z jakimi trudnościami w tym procesie może borykać się przedsiębiorstwo produkcyjne?

 

 

 • Brak wiarygodnych danych, który sprawia, że decyzje zarządcze podejmowane są na podstawie nierzetelnych informacji.
 • Nieefektywna raportowość – wiele przedsiębiorstw produkcyjnych boryka się z kwestią nieprecyzyjnych i rzadko aktualizowanych informacji. Co więcej, często obowiązek przygotowania raportów zbyt mocno absorbuje czas i uwagę pracowników, w wyniku czego muszą przerywać wykonywanie swoich najważniejszych zadań.
 • Niepoprawny wybór oraz niewłaściwa prezentacja danych – w efekcie osoba próbująca zaznajomić się z nimi spotyka się ze zbyt wieloma, często nieczytelnymi dla niej informacjami bądź źle wybranymi wskaźnikami.
 • Kolejnym problemem jest brak skutecznej integracji systemów w organizacji. Konsekwencją takiej sytuacji jest zaburzona komunikacja, przez którą pogarsza się jakość koordynacji podejmowanych działań oraz utrudniona jest korelacja wskaźników produkcyjnych i finansowych.
 • Wahania jakości produkcji – bardzo często są wynikiem braku kontroli kluczowych parametrów procesu produkcyjnego.
 • Brak właściwej selekcji i optymalizacji procesów poddanych automatyzacji i cyfryzacji. Oznacza to, że niektóre firmy tracą zasoby na cyfryzowanie i automatyzowanie procesów o niskim potencjale poprawy lub takich, które nie zostały wcześniej zoptymalizowane. W wyniku tego proces pozostaje dalej nieefektywny mimo poniesionych kosztów.

 

W Entra Group, wykorzystując naszą autorską metodę prowadzenia optymalizacji oraz rozwoju kompetencji w przedsiębiorstwach produkcyjnych, czyli Model by Entra, oferujemy Klientom profesjonalne wsparcie z zakresu automatyzacji, cyfryzacji oraz robotyzacji ich firm. W jaki sposób tego dokonujemy?

 

Audyt i planowanie rozwoju

Pierwszym podejmowanym przez nas krokiem jest dokładny audyt i planowanie rozwoju w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Ten etap pozwala nam zweryfikować, czy w danych przypadkach robotyzacja, cyfryzacja czy automatyzacja procesów produkcyjnych jest opłacalna oraz jakie jest ich potencjał zmiany. To bardzo istotne, ponieważ nie w każdej sytuacji warto podejmować się takiego wysiłku oraz ponosić koszty związane m.in. z inwestycją w nowe linie produkcyjne czy software.

 

Wdrożenie i budowa kompetencji

Po audycie następuje kolejny bardzo ważny etap, czyli wdrażanie i budowa kompetencji. Kwestie kompetencyjne są niekiedy bagatelizowane, ale jest to duży błąd. Niechęć pracowników do wprowadzanych zmian oraz ich nieprzygotowanie merytoryczne i mentalne może znacząco obniżyć potencjał, jaki niesie za sobą automatyzacja produkcji. Kluczowe w tym kontekście są:

 

 

 • dokładne wyjaśnienie zasadności wprowadzanych modyfikacji oraz wynikających z nich korzyści (także dla samych pracowników),
 • szkolenia przeprowadzane na różnych szczeblach zatrudnienia w firmie, pozwalające rozwinąć umiejętności twarde i miękkie,
 • odpowiednia motywacja pracowników.

 

Nawet najnowsze systemy i maszyny nie okażą się przydatne, jeśli pracownicy nie będą wiedzieli, jak się nimi posługiwać lub będą bali się to robić. Bardzo dużą rolę odgrywa również osoba doświadczonego lidera zmiany, którego brak może wiązać się z przedłużającym się czasem wdrożenia oraz niezadowalającą jakością tego procesu – licznymi błędami, wysokimi kosztami czy rozczarowującymi wynikami.

Wdrożenie automatyzacji oraz robotyzacji i cyfryzacji produkcji wymaga wielokierunkowego działania. Przeprowadzając automatyzację procesów produkcyjnych, stosujemy rozwiązania, których celem jest wzrost jakości danego procesu przy jednoczesnym obniżeniu jego kosztów. Dzięki robotyzacji zyskujemy wzrost bezpieczeństwa oraz elastyczności, jaka cechuje operacje produkcyjne. Oba elementy optymalizacyjne pozwalają przyspieszyć pracę oraz uwolnić pracowników od konieczności wykonywania powtarzalnych czynności i pozwalają w bardziej efektywny sposób wykorzystać potencjał tkwiący w zasobach ludzkich firmy.

Automatyzacja wraz z cyfryzacją w dużym stopniu ułatwiają natomiast administracyjną część procesu produkcyjnego. Dzięki niej można przedstawić kluczowe informacje związane z produkcją w sposób cyfrowy, co upraszcza ewidencję oraz rozliczenie produkcji, a także umożliwia gromadzenie wiarygodnych danych. Brak rzetelnych informacji jest poważnym problemem utrudniającym efektywne zarządzanie produkcją w firmie. Za sprawą wprowadzonych zmian w procesie produkcyjnym możemy zbierać obiektywne dane i to na nich bazować podczas podejmowania decyzji.

Co należy podkreślić, w niektórych firmach naszych klientów nie jest konieczne wdrażanie cyfryzacji czy automatyzacji produkcji od zera, a raczej ich dalszy odpowiedni rozwój. W takich przypadkach koncentrujemy się na bardzo dokładnej optymalizacji procesów, zanim będą wdrażane konkretne rozwiązania techniczne oraz integracja systemów w obrębie wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.

 

Doskonalenie i integracja

Bardzo ważnym elementem drogi, jaką musi pokonać firma, do osiągnięcia etapu, w którym spełnia standardy wyznaczane przez Przemysł 4.0, jest dalszy rozwój oraz integracja zarówno systemu automatyzacji, jak i robotyzacji produkcji. Ciągłe Doskonalenie pozwoli stawiać organizacji kolejne kroki naprzód i usprawniać proces produkcyjny między innymi dzięki internetowemu systemowi raportowania oraz wizualizacji procesu. Rozwijana automatyzacja produkcji wraz z robotyzacją i pełną cyfryzacją umożliwiają skuteczną komunikację między różnymi obszarami firmy oraz sprawne zarządzanie procesem produkcyjnym w oparciu o rzetelne dane.

Fundamentalną kwestią, o jaką musi zadbać firma planująca automatyzację, cyfryzację i robotyzację swojej produkcji, jest przygotowanie Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji. Stanowi ona kluczowe narzędzie na drodze zmiany organizacji. Jest to plan, który wyznacza kroki, jakie trzeba podjąć, aby móc osiągnąć krótkoterminowe i długoterminowe cele założone w strategii. Firma, sporządzając Mapę Drogową Cyfrowej Transformacji, musi sprecyzować cel, jaki chce osiągnąć oraz wytyczyć wieloetapową ścieżkę, która ma do niego doprowadzić. Bardzo istotną rolę odgrywa precyzyjne zobrazowanie schematu poszczególnych działań, a także tego, jakie są relacje pomiędzy nimi. Należy to zrobić tak, aby przedstawione informacje były w pełni zrozumiałe dla osób uczestniczących w projekcie. O tym, jak wygląda proces budowy oraz jaka jest rola Map Drogowych Cyfrowej Transformacji, dowiesz się więcej z naszego artykułu na ten temat.

Podsumowanie

Automatyzacja produkcji może zapewnić firmom wiele różnorodnych korzyści. Jej wdrożenie zazwyczaj przyczynia się do wzrostu wydajności, redukcji kosztów, utrzymania konkurencyjności czy poprawy jakości wytwarzanych produktów. Należy jednak pamiętać, że zanim zostanie wdrożona automatyzacja produkcji w firmie, wcześniej musi zostać w niej przeprowadzona kompleksowa optymalizacja procesów produkcyjnych. Poprzez wdrożenie automatyzacji na nieefektywnym procesie można osiągnąć pogorszenie wyników i uwydatnienie jego wad. Jeśli jednak zautomatyzowany zostanie zoptymalizowany proces produkcyjny, to taka organizacja może znacząco posunąć się naprzód w swoim rozwoju.

Jako Entra Group oferujemy fachowe wsparcie w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych, a także ich automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji zgodnie z autorską metodą, jaką jest Model by Entra. Składa się on z trzech komplementarnych produktów:

 

 

Planujesz wdrożyć automatyzację procesów produkcyjnych w swojej firmie, żeby postawić kolejny krok w kierunku osiągnięcia celu, którym jest Przemysł 4.0? Zapraszamy do kontaktu.

Autor:

Michał Matejczyk

Dyrektor ds. Rozwoju

T. +48 603 753 779
michal.matejczyk@entra-group.eu

Udostępnij:

Zobacz inne publikacje