Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

Leading by example

Co oznacza pojęcie leading by example? Jest to postawa kierownictwa firmy, określana również jako przewodzenie za pomocą dawania przykładu, która polega na dawaniu dobrego przykładu przez własne postępowanie. W ten sposób liderzy stają się wzorem i inspiracją dla podwładnych. Zamiast polegać jedynie na poleceniach, osoby na stanowiskach kierowniczych demonstrują pożądane zachowania i wartości w praktyce, pokazując w ten sposób, jak chcą, aby ich zespół działał. Leading by example ma z definicji wspierać zaangażowanie pracowników, którzy zyskują poczucie, że przełożeni nie tylko od nich wymagają, ale sami również wierzą w sens wprowadzanych zmian i w aktywny sposób działają na ich rzecz, także sami uczestnicząc w tychże działaniach.

W kontekście zrozumienia tego, czym jest leading by example i co to znaczy w praktyce, ważne jest uzmysłowienie sobie, jakie działania i zachowania kierownictwa wiążą się z taką postawą. Wśród nich można wyróżnić między innymi:

  • zaangażowanie we wprowadzane zmiany – liderzy nie tylko proponują i nakazują zmiany, ale aktywnie uczestniczą w ich wprowadzaniu, pokazując, że wierzą w ich wartość i konieczność,
  • konsekwencję w działaniu – kierownictwo zachowuje systematyczność i konsekwencję, jasno demonstrując, że wartości i normy firmy są stale przestrzegane, niezależnie od sytuacji,
  • otwartość w komunikacji – liderzy są dostępni dla swojego zespołu, słuchają opinii pracowników i reagują na nie, tworząc kulturę otwartej wymiany myśli.
  • akceptacja odpowiedzialności – w momencie wystąpienia błędu wynikającego z winy lidera, nie obwinia on podwładnych, ale bierze na siebie odpowiedzialność i aktywnie szuka sposobów rozwiązania problemu,
  • ustalanie wysokich standardów – poprzez własne działania, kierownictwo ustala wysokie standardy dla siebie i dla całego zespołu.

Postawa leading by example w wykonaniu kierownictwa może przynieść liczne korzyści organizacji. Przekłada się ona na wzrost zaufania pracowników do przełożonych i zwiększenie ich zaangażowania w realizację celów firmy, takich jak np. optymalizacja procesów. Warto podkreślić również, że postawa leading by example jest niezbędna do budowy Kultury Ciągłego Doskonalenia w organizacji. Wynika to z tego, że pracownicy widzący liderów nieustannie dążących do poprawy i doskonalenia, sami są bardziej skłonni do poszukiwania sposobów na ulepszanie procesów. Istotną korzyścią wynikającą z postawy leading by example jest także możliwość szybszej adaptacji firmy do do zmieniających się warunków rynkowych. Pracownicy zauważają dzięki niej, że zmiany są nie tylko niezbędne, ale także wspierane przez najwyższe szczeble zarządu.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks