Szukaj
Close this search box.

Słownik pojęć

DMAIC

DMAIC to podejście do rozwiązywania problemów w procesach, które zaczerpnęło swoją nazwę od pięciu etapów działania realizowanych w jego ramach: Define (Definiowanie), Measure (Pomiar), Analyze (Analiza), Improve (Udoskonalanie), Control (Kontrolowanie). Czym dokładnie jest DMAIC i jak prezentuje się jego definicja? Można tę metodę określić jako wywodzący się z SixSigma, zaktualizowany schemat prowadzenia projektów poprawy. Duża część organizacji wprowadzających Ciągłe Doskonalenie zastąpiła nim PDCA.


Metoda DMAIC koncentruje się na rzetelnie zebranych danych i służy do eliminacji problemów takich jak między innymi obniżona produktywność, zbyt wysokie koszty, a także zbyt niska jakość wyrobów lub wydajność produkcji. Środkiem do osiągnięcia celów wyznaczonych przez firmę stosującą DMAIC jest optymalizacja procesów.


5 kroków DMAIC – skuteczna metoda doskonalenia procesów

Kiedy znamy już DMAIC i wiemy, jaka jest jej definicja, warto przyjrzeć się pięciu etapom, które wchodzą w skład tej metody.


  • Definiowanie – w ramach tego etapu należy sprecyzować rodzaj występującego problemu, zespół działań, jaki należy podjąć, aby go rozwiązać oraz cele do osiągnięcia. Bardzo istotną rolę odgrywa również m.in. zdefiniowanie specyficznych oczekiwań klientów pozwalające na sformułowanie cech krytycznych dla jakości (CTQ).
  • Pomiar – na tym etapie konieczne jest: wskazanie konkretnych danych i źródła, z jakiego chcemy je pozyskiwać, opracowanie planu, zgodnie z którym mają one zostać zbierane, a także wdrożenie go w życie.
  • Analiza – ten krok w metodzie DMAIC obejmuje przygotowanie aktualnej mapy procesu, która pozwala zidentyfikować występujące w nim problemy oraz sformułować i przetestować hipotezy na temat ich przyczyn.
  • Udoskonalanie – po realizacji poprzednich kroków następuje etap, w którym należy w zespole zastanowić się nad rozwiązaniami istniejącego w procesie problemu i wybrać najlepsze z nich. Następnie trzeba je przetestować, wdrożyć oraz monitorować skutki wprowadzonych zmian. Po pozytywnych efektach testowania definiowane są nowe standardy postępowania, które będą podlegać kontroli w kolejnej fazie.
  • Kontrolowanie – w ramach tego kroku dokonuje się kontroli zmodyfikowanego procesu pod kątem celów projektowych. Jeśli wdrożone ulepszenie wyeliminowało problem, należy je wg przygotowanego wcześniej standardu utrzymywać do kolejnej iteracji DMAIC, np. w przypadku zmiany otoczenia biznesowego lub parametrów procesu.

Wyszukaj inne słowo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Indeks