PlatT jest autorską metodologią, opracowaną przez Entra Group, łączącą szereg narzędzi i podejść do optymalizacji organizacji w sposób, który daje wymierne efekty.

Metodologia PlatT łączy w sobie elementy szeregu koncepcji, takich jak Lean, WCM, TPM, Continuous Improvement, 6 Sigma, TQM, elementy i narzędzia HR oraz doświadczenia naszych Klientów, w taki sposób, by wdrożenie angażowało wszystkich pracowników organizacji, a nie tylko garstkę wybrańców.

PlatT podzielony jest na szereg uporządkowanych, usystematyzowanych i łatwych do wdrożenia kroków, z których każdy ma swój sens i miejsce w procesie doskonalenia. PlatT daje też możliwość wyboru priorytetów, pomiaru i kontroli zaawansowania wdrożenia.

Na bazie metodologii PlatT można przeprowadzić w firmie realną, kontrolowaną i trwałą transformację, co stało się udziałem szeregu naszych Klientów. Stąd też wzięła się nazwa naszej metodologii:

PlatT – Platforma Transformacji.

W wersji produkcyjnej PlatT wygląda następująco:

Nasze Praktyki
 • Rozwój Kierownictwa i Zarządzanie ZmianamiOpen or Close

  Rozwój Kierownictwa – jest to bazowa praktyka, będąca podstawą budowania Organizacji Klasy Światowej, która pozwala nam śmiało myśleć i z przekonaniem mówić o długofalowym rozwoju firmy.
  Liderzy sami nie zmieniają ludzi i organizacji – dobrzy liderzy stwarzają warunki, w których niezbędne zmiany mogą zachodzić i zachodzą

  Zarządzanie zmianami – budowanie Organizacji Klasy Światowej jest procesem globalnych zmian i cierpliwego rozwoju. Istnieją wielokrotnie sprawdzone w praktyce metody i techniki, które zapewniają sukces prowadzonych zmian / transformacji, a także pozwalają unikać typowych błędów, przeszkadzających procesowi zmian

  Podstawowe elementy tej praktyki to:

  • Rozwój kompetencji managerów
  • Rozwój stylów przywództwa
  • Tworzenie pożądanego klimatu w organizacji
  • Wewnętrzna komunikacja
  • Harmonijna współpraca zespołu kierownictwa wyższego szczebla
  • Kształtowanie kultury organizacji

 • Motywacja i Zapewnienie MożliwościOpen or Close

  Zaangażowanie i motywacja ograniczają negatywny wpływ „czynnika ludzkiego” w firmie.

  Niestety nadal w wielu organizacjach motywowanie pracowników ograniczane jest wyłącznie do środków finansowych. Doświadczenie i przykłady wielu przedsiębiorstw uczą, że jest to niewystarczające i nie odpowiada na potrzeby i oczekiwania pracowników. Nasze podejście obejmuje całość czynników, które mają wpływ na to, czy pracownik wykona ten „ekstra krok” – da coś od siebie.

  Dlatego też praktyka ta rozpoczyna się od określenia czego organizacja oczekuje od pracowników, a czego oni mogą oczekiwać od organizacji. Następnie budujemy wokół sieć systemów wspierających wymianę wzajemnych zobowiązań – dla organizacji to przede wszystkim system zarządzania efektywnością (performance management), natomiast dla pracownikówsystemy motywacyjne, czy ścieżki karier.

  Podstawowe elementy tej praktyki to:

  • Diagnoza zaangażowania i efektywności personelu
  • Stworzenie efektywnego systemu wynagrodzeń
  • Stworzenie systemu kompetencji
  • System okresowej oceny pracowników (Performance Management System)
  • Ograniczenie negatywnego wpływu „czynnika ludzkiego” poprzez zaangażowanie i motywację • Struktury, Role i OdpowiedzialnościOpen or Close

  Podstawy systemu produkcyjnego leżą w jasnych rolach i odpowiedzialnościach

  Praktyka ta ma za zadanie określić jak powinny być zbudowane struktury oraz role w organizacji. Podstawą jest zrozumienie potrzebnych zasobów i zakresów odpowiedzialności w kontekście dostarczenia określonych wyników.

  Praktyka ta stanowi podstawę do określenia zasobów (ilościowych oraz jakościowych), potrzeb rozwojowych pracowników, a także budowania elastycznych struktur organizacyjnych, umożliwiających realizację strategii firmy.

  Podstawowe elementy tej praktyki to:

  • Analiza bieżącej struktury organizacyjnej i jej zgodności ze strategią firmy oraz wdrażanymi zmianami
  • Matryce odpowiedzialności – struktura, która zestawia procesy i ich wyniki ze stanowiskami biorącymi w nich udział, oraz przedstawia poziom zaangażowania poszczególnych stanowisk w procesy
  • Określenie docelowej struktury organizacyjnej
  • Matryce umiejętności dla poszczególnych stanowisk oraz plany rozwoju połączone ze ścieżkami kariery
  • Podstawy systemu produkcyjnego leżą w jasnych rolach i odpowiedzialnościach
 • Efektywne ZespołyOpen or Close

  Efektywne Zespoły (organizacja pracy oparta na zespołach roboczych) to jedna z podstaw, jeden z „kamieni węgielnych” nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

  Praktyka ta polega na stworzeniu organizacji bazującej na zespołach (efektywnie działających grupach) pracowników

  Zespoły takie stanowią podstawowe „jednostki organizacyjne” przedsiębiorstwa, przed którymi stawia się zadania, cele i wskaźniki i którym przekazuje się uprawnienia aby mogły odpowiedzialnie i efektywnie wypełniać swoje zadania.

  To wpływa pozytywnie na motywację zespołów, włączają się one aktywnie w proces rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia.

  Podstawowe elementy tej praktyki to:

  • Struktura i długofalowa wizja zespołów
  • Jasne i przejrzyste wskaźniki KPI i cele dla zespołów roboczych, w oparciu o wskaźniki KPI dla całej organizacji
  • Wizualne przedstawienie wskaźników zespołów na dedykowanych tablicach zespołów
  • Szkolenia dla zespołów i liderów zespołów
  • Przekazywanie uprawnień (empowerment) oraz transfer obowiązków i odpowiedzialności
  • Rozwój zespołów i relacji w zespołach i pomiędzy nimi
  • Matryce umiejętności, profile umiejętności i plany szkoleń

 • 5SOpen or Close

  5S jest to metodologia organizacji miejsca pracy której nazwa pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów:

  Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu and Shitsuke

  Metodologia ta została opracowana w powojennej Japonii w firmie Toyota w celu zapewnienia dobrze zorganizowanych miejsc pracy i eliminacji ludzkich błędów

  5S jest to podejście do organizacji miejsca pracy lub organizacji procesów, ukierunkowane na wzrost efektywności, obniżenie kosztów i poprawę procesów

  • Seiri: “Selekcja” – jasne rozdzielenie rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych, a następnie usunięcie niepotrzebnych.
  • Seiso: “Sprzątanie” – utrzymanie miejsca pracy w stanie czystości i porządku.
  • Seiton: “Sortowanie” – organizacja przechowywania narzędzi i innych rzeczy niezbędnych w miejscu pracy pozwalająca na ich szybkie znalezienie i prawidłowe użycie
  • Seiketsu: “Standaryzacja” – określenie standardów oraz stworzenie narzędzi do wizualnego wsparcia systemu, które ilustrującą wymagane standardy oraz ułatwiające działanie pierwszych trzech S
  • Shitsuke: “Samodyscyplina” – stworzenie nawyków pracy zgodnie ze standardami i procedurami wypracowanymi we wcześniejszych elementach, jak również wynikających z istniejących procedur organizacji i ciągłego doskonalenia

  Podstawowe elementy tej praktyki to:

  • Usunięcie niepotrzebnych przedmiotów
  • Czyste i uporządkowane miejsca pracy
  • Odpowiedzialność zespołów za wprowadzenie i utrzymanie porządku w ich miejscach pracy
  • System kontroli wykorzystujący audyty 5S
  • Organizacja miejsca pracy i jasne określenie miejsc przechowywania wszystkich potrzebnych rzeczy
  • Kodowanie kolorami i standardy wizualne
  • Standaryzacja i wizualna prezentacja wymagań
  • Ostatni krok – stworzenie „wizualnej fabryki”


 • Ciągłe DoskonalenieOpen or Close


  Głównym celem Ciągłego Doskonalenia jest zmiana sposobu myślenia ludzi i kultury organizacji aby zapewnić pracownikom ze wszystkich poziomów możliwość wpływu na poprawę ich części organizacji.

  Wymaga to prawdziwego zaangażowania kadry kierowniczej (zwłaszcza średniego szczebla) aby uruchomić potencjał pracowników i dać im uprawnienia do działania.

  Podstawowe elementy tej praktyki to:

  • Analiza strat i źródeł marnotrawstwa oraz projekty poprawy
  • Szkolenia z rozwiązywania problemów i prowadzenie projektów poprawy na wszystkich poziomach organizacji – sytuacyjne dla operatorów, systemowe i strategiczne dla kierownictwa
  • System pomysłów pracowniczych, dostępny dla wszystkich pracowników
  • System premiowania i wyrażania uznania
  • System codziennych spotkań operacyjnych
  • Nastawienie na codzienne rozwiązywanie problemów
  • Standaryzacja pracy i rozwój wizualnej dokumentacji (procedury, lekcje jednopunktowe)
  • Poprawa komunikacji w firmie (m.in. feedback)
  • System Zarządzania Wiedzą jako podstawa firmowego systemu produkcyjnego • Bezpieczeństwo i ŚrodowiskoOpen or Close

  Jednym z najważniejszym celów tej praktyki jest zmiana świadomości i przyzwyczajeń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wprowadzane rozwiązania mają promować pożądane zachowania i uświadamiać odpowiedzialność jaką ponoszą wszyscy w firmie.

  Podstawowe elementy tej praktyki to:

  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników (środki ochrony osobistej, transport, p-poż., itp.)
  • Zapobieganie incydentom związanym z bezpieczeństwem
  • Dobre środowisko pracy i ergonomia
  • Bezpieczeństwo produktu (związane z praktyką Zarządzanie Produkcją)
  • Ochrona środowiska
  • Transformacja kultury i budowanie świadomości pracowników – każdy pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i współpracowników
  • Dokumenty, procedury i zgodność z wymogami prawnymi • Zarządzanie ProdukcjąOpen or Close

  Najważniejszym celem tej praktyki jest stworzenie „własnego” systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa w oparciu o funkcjonujące już praktyki podstawowe oraz specyfikę produkcji zakładu.

  Wykorzystanie narzędzi wywodzących się z Lean Manufacturing, TPM, Teorii Ograniczeń czy 6 Sigma pozwala na stworzenia ukierunkowanego na Ciągłe Doskonalenie, efektywnego i spójnego systemu:

  • wspierającego realizację strategii organizacji
  • obniżającego koszty operacyjne,
  • zwiększającego efektywność i elastyczność procesów,
  • zwiększającego zaangażowanie pracowników

  Podstawowe elementy tej praktyki to:

  • Poprawa przepływu materiałów na produkcji w celu ograniczenia strat czasu i materiałów oraz innego marnotrawstwa (w tym skracanie czasu przezbrojeń (SMED)),
  • Poprawa przepływu informacji, w celu likwidacji potrzeby oczekiwania na plany, decyzje, informacje, itp.
  • Stworzenie efektywnego systemu wykonawczego, w celu zapewnienia bezproblemowej realizacji planu / harmonogramu,
  • Wdrożenie zarządzania jakością (kontrola jakości u źródła, zapewnienie jakości),
  • Zapewnienie wygody użytkowania tych systemów dla ich użytkowników
  • Ograniczenie negatywnego wpływu „czynnika ludzkiego”
 • Zarządzanie Utrzymaniem RuchuOpen or Close

  Praktyka skupia się na zbudowaniu systemu Utrzymania Ruchu ukierunkowanego na niezawodność procesu. System ten ma pozwolić na realizację strategii organizacji poprzez zapewnienie efektywności działań UTR i optymalizację kosztów.

  Osiągnięcie tych celów jest możliwe jedynie dzięki optymalizacji procesów, dobrej komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi, odpowiednim umiejętnościom pracowników oraz jasnemu podziałowi odpowiedzialności.

  Istotnym elementem praktyki jest wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych pozwalających na efektywniejsze i elastyczniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

  Podstawowe elementy tej praktyki to:  • Zdefiniowanie oczekiwanego poziomu niezawodności urządzeń i procesów i opracowanie odpowiednich planów konserwacji i działań z zakresu utrzymania ruchu
  • Analiza niezawodności procesu i diagnostyka urządzeń
  • Samodzielne przeglądy – redefiniowanie ról i obowiązków operatorów i personelu obsługi technicznej
  • Szkolenia operatorów w zakresie wiedzy i umiejętności technicznych i opracowanie wizualnych procedur, dotyczących wszystkich prac technicznych
  • Wczesne zarządzanie parkiem maszynowym (EEM)
  • Zarządzanie warsztatami, narzędziami i częściami zamiennymi
  • Wskaźniki KPI oraz cele dla działu utrzymania ruchu
  • Eliminacja „czynnika ludzkiego” w utrzymaniu ruchu dzięki systemom i procedurom

 • Zarządzanie Łańcuchem DostawOpen or Close

  Celem praktyki jest rozwój Łańcucha Dostaw opartego na spójnej z potrzebami organizacji strategii operacyjnej oraz inicjowania działań umożliwiających stała poprawę efektywności w procesach przepływu informacji, materiałów oraz.

  Podstawą wdrożenia jest zbudowanie systemu zarządzania komunikacją oraz efektywnej struktury organizacyjnej, które oparte są na ciągłej potrzebie podnoszenia kompetencji pracowników oraz dążeniu do poprawy wyników operacyjnych firmy.

  Złożoność procesów Łańcucha Dostaw adresowana jest w istotnych inicjatywach takich jak określanie potrzeb oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych, aktywne zarządzanie ryzykami oraz monitoring kluczowych obszarów efektywności za pomocą spójnych wskaźników.

  Wdrożenie praktyki zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się Łańcucha Dostaw do zmieniających się potrzeb środowiska biznesowego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności działania i ciągłym rozwoju pracowników.

  Podstawowe elementy tej praktyki to:  • Definicja Łańcucha Dostaw oraz jego strategii
  • Zarządzanie informacją opartą o proces S&OP
  • Spójny system wskaźników monitorowania efektywności procesów Łańcucha Dostaw
  • Integracja wewnętrznych oraz zewnętrznych uczestników Łańcucha Dostaw
  • Prognozowanie – lepsza komunikacja oraz wymiana informacji dla określenia potrzeb rynku
  • Sprawne planowanie oraz elastyczne zarządzanie ograniczeniami organizacyjnymi
  • Udoskonalenie obszarów przepływu materiałów, takich jak magazyny, transport i dystrybucja
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym – narzędzia i standardy w procesie podejmowania decyzji i optymalizacji zapasów 

powrót
 
kontakt zespół oferta o nas strona główna
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej    Rozumiem