Oceny efektywności działów Operacyjnych oraz zaawansowania praktyk i procesów

Obecnie – w dobie złożoności i niepewności procesów biznesowych – firmy stają przed wyzwaniem określenia kluczowych działań dla zapewnienia konkurencyjności także poprzez efektywny Łańcuch Dostaw.

Kluczowym aspektem ww. projektów jest kompleksowe podejście umożliwiające szczegółowe rozeznanie aspektów funkcjonowania, istniejących problemów oraz możliwych rozwiązań zwiększających efektywność procesów. Zespół konsultantów dokonuje weryfikacji realizacji procesów zarówno na poziomie specjalistów jak i średniego i wyższego szczebla kierowniczego. Uzupełnienie oceny funkcjonowania procesów o standardową analitykę zidentyfikowanych danych oraz przegląd dokumentacji tworzy pełny obraz faktycznego stanu Operacji w firmie.

Celem oceny jest dokonanie identyfikacji potencjału poprawy w poniższych obszarach:

 • Strategia i zarządzenie Łańcuchem Dostaw,
 • Proces planowania popytu,
 • Komunikacja i podejmowanie decyzji w działaniach operacyjnych,
 • Procesy planowaniaprodukcji,
 • System wskaźników monitorujących i wspierających efektywność działań,
 • Polityka oraz metody zarządzaniazapasami,
 • Strukturaorganizacyjna w Łańcuchu Dostaw,
 • Narzędzia oraz systemy wspierające procesy realizowane przez pracowników,
 • Procesy magazynowania, transportu oraz dystrybucji.

Efektem przeprowadzonej oceny jest szczegółowa diagnoza bieżącej sytuacji oraz określenie priorytetów dalszych działań. Ocena opisana jest w szczegółowym raporcie na bazie dostępnych danych dla weryfikacji efektywności analizowanych obszarów i procesów.

1 Ocena dojrzałości rozwoju procesów w ramach Łańcucha Dostaw

 • Ocena zasad funkcjonowania oraz aktualnych zależności pomiędzy procesami Łańcucha Dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem relacji procesów pomiędzy 3 zakładami
 • Analiza kierunku zdefiniowanego dla Łańcucha Dostaw poprzez analizę strategii, systemu procedur, podstawowej analizy konfiguracji systemowych oraz narzędzi, metod zarządzania efektywnością oraz przyjętych planów szkoleń merytorycznych
 • Analiza relacji z partnerami biznesowymi w ramach rozwoju zewnętrznego Łańcucha Dostaw - kryteria oceny efektywności, wymiany informacji oraz formalizacji współpracy

2 Ocena efektywności procesów Łańcucha Dostaw

 • Analiza zidentyfikowanych wskaźników oraz raportowości realizowanej w ramach dotychczasowych procesów
 • Analiza dostępnych danych opisujących efektywność poniżej zdefiniowanych procesów wg schematu dobrych praktyk w monitorowania ich efektywności
 • Szczegółowa analiza procesów identyfikowanych w ramach klasycznego modelu ERP Łańcucha Dostaw:
  • prognozowanie sprzedaży oraz zarządzanie popytem zewnętrznym
  • planowanie i harmonogramowanie produkcji wyrobów gotowych
  • zaopatrzenie materiałowe oraz zakupy usług
  • zarządzania zapasami wyrobów gotowych oraz surowców i materiałów
  • magazynowanie
  • transport zewnętrzny, wewnętrzny i międzyzakładowy wyrobów gotowych
  • obsługa klienta z uwzględnieniem polityki zwrotów produktowych
 • Weryfikacja transparentności i efektywności zagadnień administracji operacyjnej rozumianej jako przepływ i spójność informacji, komunikacja i współpraca wewnętrzna oraz szybkość podejmowanie decyzji

Nadrzędnym celem proponowanej metodologii jest zaprezentowanie szczegółowej i dogłębnej Oceny Łańcucha Dostaw (wg określonego zakresu), potencjalnych obszarów wzrostu efektywności oraz schematu realizacji zidentyfikowanych elementów.

3 Prognozowanie Sprzedaży

 • Analiza kierunków pozyskiwania prognoz, weryfikacja raportów i danych
 • Identyfikacja potrzeb w sytuacji braku narzędzi
 • Ocena procesu ewidencji i komunikowania popytu rynkowego (w tym prognoz) w organizacji
 • Ocena możliwości prognozowania popytu rynkowego w specyfice klienta
 • Identyfikacja i ocena kierunków rozwoju procesu prognostycznego (ludzie, proces, narzędzia) oraz wizja docelowa

4 Zarządzanie Zapasami

 • Szczegółowej analizie poddane zostaną kolejno następujące grupy materiałowe: materiały i surowce produkcyjne oraz wyroby gotowe
 • Identyfikacja wyzwań oraz realizowanych działań w ramach funkcji zarządzania zapasem
 • Przegląd stosowanych metod zarządzania zapasami w odniesieniu do potrzeb organizacji
 • Wyznaczenie optymalnych parametrów dla strategii zarządzania zapasami m.in. krzyżowej analizy ABC/XYZ dla kluczowych kategorii produktowych oraz materiałowych
 • Ocena metod zarządzania stanami nadmiernymi
 • Wykonanie i ocena wyników dla raportów „zdrowia” zapasów m.in. analiza "X-Ray" - w zależności od dostępnych danych o historycznych zapasach magazynowych
 • Przedstawienie rekomendacji w zakresie kierunku optymalizacji poziomu zapasów w organizacji

5 Planowanie i Harmonogramowanie Produkcji

 • Analiza zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób zaangażowanych w proces planowania i harmonogramowania produkcji
 • Ocena efektywności współpracy osób bezpośrednio zaangażowanych w proces planowania produkcji
 • Analiza i rekomendacje w zakresie oceny przepływu informacji oraz kształtu procesów wspierających zarządzanie informacjami planistycznymi np. proces SOP
 • Zarządzanie i monitoring "produkcji w toku" w ramach procesu planowania
 • Zarządzanie i uwzględnianie w planowaniu i harmonogramowaniu dostępności mocy produkcyjnych
 • Ocena aspektów raportowości realizacji procesu produkcyjnego wraz z identyfikacją zmian
 • Analiza obecnego procesu rejestracji i weryfikacji zleceń produkcyjnych
 • Porównanie procesów planowania pomiędzy poszczególnymi zakładami wraz z oceną procesu alokacji produkcji pomiędzy zakładami
 • „Niezależność” procesu planowania – ramy i kontrola, monitoring odpowiedzialności
 • Identyfikacja wytycznych w zakresie struktury oraz zakres obowiązków planowanej Komórki Planowania Produkcji - w ujęciu centralnym oraz lokalnym

6 Zaopatrzenie (Zakupy) z wyłączeniem kluczowych surowców

 • Analiza procesu zakupowego pod kątem optymalizacji
 • Ocena poziomu zastosowania nowoczesnych technik zakupowych
 • Ocena funkcjonujących wskaźników zakupowych i zaopatrzeniowych
 • Analiza podstawowych procedur zakupowych pod kątem zapewnienia wymaganych parametrów dla procesu
 • Ocena funkcjonujących mechanizmów postępowań przetargowych
 • Ocena kluczowych umów o współpracy pod kątem zgodności warunków rzeczywistych z zapisanymi w umowach, o ile istnieją

7 Magazynowanie

 • Ocena procesów magazynowych pod kątem identyfikacji potencjalnych usprawnień organizacyjnych
 • Ocena praktyk magazynowych, w ramach których identyfikujemy elementy jak: strategia, przyjęcie, wydanie i wysyłka, opakowanie, usługi, procesy i technologia, ludzie i rozwój, pomiar wydajności, bezpieczeństwo
 • Ocena wskaźników efektywności m.in. identyfikacja, oceny adekwatności wskaźników zgodnie ze standardami i benchmarkami, analiza wskaźników efektywności
 • Rekomendacja innych wskaźników oceny efektywności
 • Rekomendacje działań pozwalających na poprawę efektywności procesów magazynowych

8 Transport

Analiza kosztów i procesu transportowego podzielona zostanie na 2 obszary. Pierwszym obszarem będzie analiza zapotrzebowania na transport wewnętrzny z poniższymi elementami w ramach oceny:

 • Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na pracę wózków widłowych przez wydziały
 • Porównanie aktualnego stanu vs rzeczywiste zapotrzebowanie
 • Analiza kosztów funkcjonowania i wykorzystywania własnego sprzętu
 • Wstępne oszacowanie potencjału redukcji kosztów związanych z wynajmem/ posiadaniem wózków widłowych

Drugim obszarem będzie analiza kosztów transportowych usług zewnętrznych oraz procesu transportowego zewnętrznego z poniższymi elementami w ramach oceny:

 • Ocena stawek transportowych
 • Ocena poziomu zapełnienia pojazdów pod kątem doboru optymalnego środka transportowego
 • Analiza skuteczności w zakresie podejmowania decyzji przy wyborze opcji transportowej
 • Identyfikacja możliwych optymalizacji oraz wymiaru finansowego redukcji kosztów z nim związanych a także działań niezbędnych do realizacji w celu uzyskania efektu redukcji
 • Analiza wskaźników opisujących procesy transportowe oraz rekomendacje innych wskaźników, które mogą opisywać ten proces


 

powrót
 
kontakt zespół oferta o nas strona główna
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej    Rozumiem